ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16,113/17, 113/17 –др. закон и 95/18) радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9018/2018 од 26.09.2018. године,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

I. Орган у коме се радно место попуњава: Управа градске општине Стари град у Београду ул. Македонска број 42

II. Радна места која се попуњавају:

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију

Радно место – Комунални инспектор, у Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију, звање саветник, један извршилац.

Опис послова: Врши надзор над применом прописа који се односе на стање комуналног реда, а нарочито обављање у првом степену свих послова комуналног инспекцијског надзора, у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града, изузев послова комуналне инспекције које у првом степену врши Град, и то у областима одржавања чистоће и чишћења јавних површина, контроле радног времена , одржавања пијаца и пијачног реда на пијацама, постављања привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама; обављање послова у вези чистоће и изгледа спољњих делова зграда и других кућних објеката, кућног реда у стамбеним зградама и коришћења заједничких просторија које припадају згради; услове и начин држања домаћих животиња; Предузима мере из надлежности комуналне инспекције (доноси решења, изриче и наплаћује мандатне казне за учињене прекршаје и подноси прекршајне пријаве), израђује захтеве судији за прекршаје, проучава инструкције и прописе из области надзора и стручно се усавршава, решава по пријавама грађана и правних лица из домена надлежности комуналне инспекције, присуствује и спроводи извршења извршних решења из комуналне инспекције; подноси извештај о свом раду, обавља и друге послове утврђене Законом и другим прописима и по налогу руководиоца Одељења и шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима.

Стручна оспособљеност , знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним број 1: Познавање Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку и вештина комуникације-усмено.

Радно место која се попуњава:

2. Радно место-Послови јавних набавки, Служба за јавне набавке, у звању саветник, један извршилац

Опис послова: Послови јавних набавки (прикупља информације о потребама Одељења и Служби за добрима, услугама и радовима, припрема предлог Плана јавних набавки добара, услуга и радова и Плана набавки добара, услуга и радова на које се Закон не примењује за наредну годину, припрема измене и допуне Планова набавки, објављује усвојене планове, измене и допуне на Порталу јавних набавки и интернет страници општине, припрема одлуке о покретању поступка, предлог решења о образовању комисије за спровођење поступака јавних набвки, припрема конкурсне документације за јавне набавке, објављује позиве за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници општине, припрема измене и допуне конкурсне документације и исте објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници општине, припрема обавештење о продужетку рока за доставу понуда и исто објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници општине, припрема предлоге о додели уговора о јавној набавци и прихватању понуда, објављује Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници општине, припрема Уговоре и доставља их на потписивање, припрема обавештење о закљученом Уговору и исто објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници општине, обавља послове превиђене ММ модулом програма САП, уноси закључене уговоре, ради налоге за требовање материјала и основних средстава, уноси фактуре за плаћање и врши уношење основног средтва у имовину општине – средство у припреми, сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за јавне набавке стара се о реализацији закључака Скупштине општине, Председника Градске општине и Већа Градске општине везаних за послове који су у надлежности Службе, сарађује са другим одељењима у припреми аката за Управу Градске општине Стари град.

Компетентност/услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године дипломирани правник или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, сертификат за службеника за јавне набавке, најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима.

Стручна оспособљеност , знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним број 1: Познавање Закона о јавним набавкама; вештина комуникације-усмено.

III. Место рада:

Градска општина Стари град- Управа градске општине Стари град у Београду, ул.Македонска број 42

IV. Услови за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

V . Трајање рада :

Радни однос на неодређено време.

VI. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас”, односно од 04.01.2019. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.

Пријава на конкурс садржи: назив и број радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс :

– уверење о држављанству ( не старије од шест месеци);

– извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),

– доказ о одговарајућој стручној спреми;

– исправе којима се доказује радно искуство у струци(потврде,решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење о положеном државном стручном испиту( лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стучном испиту, достављају увереења о положеном правосудном испиту);

– да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе , поред наведених доказа , потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локлане самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град https://www.starigrad.org.rs/category/56, где се иста може преузети.

VIII. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкрусној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, ул.Македонска 42, са назнаком: „за јавни конкурс“, за попуњавање извршилачких радних места.

IX. Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551 радним данима од 10.00 до 12.00.

X. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, ул. Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18) пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу и траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град , а у дневним новинама ,,Данас“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ДА ОРГАН МОЖЕ ПРИБАВИТИ ПОДАТКЕ О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ