ИСТЕКАО РОК ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

За­кон о становању и одржавању зграда прописао је да се до 12. де­цембра формирају стам­бене заједнице и иза­беру управници згра­да.

Одељење за имовин­ско-правне и стамбене послове Управе Градске општине Стари град обавештава Старограђане, власнике станова и посебних делова зграде да и даље могу да изаберу управника и поднесу документацију за регистрацију стамбене заједнице на Писарници Градске општине Стари град, и да на тај начин избегну увођење принудне управе.

По Закону о становању и одржавању зграда принудна управа неће бити уведена одмах по истеку предвиђеног рока. Закон је у овом случају прописао да, по пријави, прво следи инспекцијски надзор у коме комунални инспектор утврђује да ли је зграда регистрована и да ли је изабран управник стамбене заједнице. Ако то није урађено власницима станова и посебних делова зграде оставља се рок до 30 дана и налог да се поступи у складу са Законом.

Ако власници станова и посебних делова зграде не поступе по налогу Одељење за имовин­ско-правне и стамбене послове ГО Стари град именује принудног управника зграде из Регистра професионалних управника који води Привредна комора Србије, а висину новчане надокнаде за његов рад прописује Управа Града Београда. Принудном управом се формално-правно конституише стамбена заједница и траје док власници станова и посебних делова зграде не изаберу управника.

Напомињемо да је ово тумачење условно јер се очекује градска одлука која ће потпуније дефинисати поступак увођења принудне управе.

Подсећамо да је ГО Стари град поставила на општински сајт упутство и сву потребну документацију како једноставно и у „три корака“ да се формира стам­бена заједница и иза­бере управник згра­де, да би се у што већем броју зграда избегла принудна управа, као и да се Старограђанима поједностави процедура за испуњење ове законске обавезе.

Једноставним кликом на банер „Стамбене заједнице”, добићете потпуну информацију и сву потребну документацију, са примерима одлука, записника и свих неопходних формулара.

На Старом граду је закључно са прописаним роком регис­тровано око 450 стам­бених заједница, што је 25 одсто, од укупно 1800 староградских зграда, и дупло мање у односу на 900 скупштина и савета зграда које су претходно имале правни субјективитет.

Позивамо Старограђане да се за све инфор­мације и недоумице у вези са применом Закона о становању обрате Одељењу за имовин­ско-правне и стамбене послове општине Стари град, на бројеве телефо­на 3228-525 и 3300-609 или у канцеларији 43, на трећем спрату општинске зграде.