ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД НИЈЕ ПОРЕСКИ ДУЖНИК

Градска општина Стари град обавештава јавност да се Јавно предузеће “Пословни простор Стари град” неоправдано и грешком нашло на списку пореских дужника Министарства финансија – Пореске управе Београд Филијале Стари град, што је потврђено у поновном поступку пред надлежним судом и Записником о контроли и поновном поступку од стране Пореске управе, под бројем 47-1868/2004-018-050, од 30.12. 2011. године.

“Поступајући по Решењу другостепенoг органа, а на основу пресуде Врховног суда Србије, Пореска управа Филијала Стари град је у поновном поступку утврдила да приход остварен наплатом закупнине не преставља приход пореског обвезника, већ је извор финансирања локалне самоуправе односно општине Стари град, те не постоји обавеза обрачунавања пореза на промет услуга за пореског обвезника”, – наводи се у Записнику.

Укратко, ради се о спору у управном поступку по решењу Министарства финансија – Пореске управе Филијале Стари град од 10.11.2004. године на коју се жалило ЈП “Послони простор Стари град” и који је окончан пресудом Врховног суда Србије да се предмет врати првостепеном органу на поновни поступак. Записник о контроли и поновном поступку Пореске управе, под бројем од 47-1868/2004-018-050 од 30.12. 2011. , достављен је ГО Стари град 09.01.2012. године

ГО Стари град обавештава јавност да све пореске обавезе измирује благовремено у законском року и да у потпуности подржава иницијативу да се објављују спискови пореских дужника. Зато од Пореске управе, која је ЈП “Пословни простор Стари град” неоправдано ставила на списак дужника, очекује да ту грешку исправи и да то јавно објави.