ФОРМИРАН СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Стари град на основу Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, бр. 27/2020) образовао је Стручно-оперативни тим Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град.

Стручно-оперативни тим (СОТ) је формиран за извршавање задатака и мера заштите и спасавања: евакуације, збрињавања, склањања, радиолошко-хемијско-биолошке заштите, заштите и спасавања од пожара и експлозија, заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и под водом, заштите и спасавања од техничко-технолошких несрећа, односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди надлежни штаб за ванредне ситуације, а нарочито за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град  на основу увида и обиласка територије општине, као и за живот и рад Старограђана важних објеката, институција и установа.

Један од примарних задатака СОТ-а је да врши процену угрожености становништва, да утврђује конкретно стање и предлаже конкретне мере за заштиту од епидемије, укључујући и ангажовање снага и субјеката заштите и спасавања Општине и  Града са задатком побољшања  и унапређења предузетих мера и активности.

Стручно-оперативног тим чине стручњаци органа или институција надлежних за одређену опасност, органи државне управе, покрајинских и органа јединица локалне самоуправе, посебних организација, научних установа, организација, привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.

Стручно-оперативним тимом Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град, који је за свој рад одговоран начелнику штаба, руководи др Илија Брчески, ван редни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, члан ЕАНУ.

СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД