24. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-47/2023 – 17. 10. 2023. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 и 27/2023), сазивам

за 20. 10. 2023. године у 10.00 сати

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 23. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 2. 10. 2023. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-47/2023 – 19. 10. 2023. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 и 27/2023), а у вези са одредбама члана 60, 65. и 68. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), за 24. седницу Скупштине градске општине, која је заказана за 20. 10. 2023. године, у 10.00 сати, предлажем следеће

ДОПУНЕ

ДНЕВНОГ РЕДА

 После тачке 4. Дневног реда, додају се две новe тачкe Дневног реда:

Тачка 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Тачка 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

У прилогу се доставља материјал за тачке предложене допуне Дневног реда и Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2023. године који се доставља одборницима ради информисања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 Душан Петрић с.р.

ПРИЛОГ – МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ:

–  Позив за  24. седницу Скупштине градске општине Стари град

– Допуна Дневног реда за 24. седницу Скупштине градске општине Стари град

– Записник са 23. седнице

Tачка  1. Дневног реда

– Tачка 2. Дневног реда

– Tачка 3. Дневног реда

– Tачка 4. Дневног реда

– Tачка 5. Дневног реда

– Прилог уз тачку 5.

– Taчка 6. Дневног реда

– Прилог уз тачку 6.

Извештај о извршењу буџета јануар – септембар 2023.г.