ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА И СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СТАРИ ГРАД

На основу Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град број 020-821/2022 од 5. 9. 2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, бр. 49/2022), Градска општина Стари град дана 6. 9. 2022. године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА И СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средстава подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1)   Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      – U≤ 1,5 W/m2 K за прозоре и балконска врата;

      – U ≤ 1,6 W/ m2 K за спољна врата.

2) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

 

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1)   Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      – U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата;

      – U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 210.000 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000 динара са ПДВ-ом.

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

4) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде

 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом помножену са бројем станова у пријављеној стамбеној згради, и;
 • износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000 динара са ПДВ-ом .

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

Спољни зид на стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

5) постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће из става 1. тачка 3), овог одељка).

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 1.500 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

6) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

7) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

 

8) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%.

9) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка) помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

10) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 6) или 7), овог одељка)

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

11) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 8) или 9), овог одељка или уколико је одобрен захтев да се зграда прикључи на даљински систем грејања

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради.

 

12) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

13) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

         Домаћинства (породичне куће и станови) и стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за мере из става 1. тачке 5), 10) и 11) овог одељка.

          Укупно планирана средства које Градска општина Стари град (у даљем тексту: „Градска општина“) заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град (у даљем тексту: „Јавни позив“) износе 4.540.000,00 динара.

         Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:

 • За мере из става 1. тачке 3) и 4) овог одељка средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати.
 • Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 1. тач 1) и 2) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

            Kорисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице изузев:

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Право учешћа на Јавном позиву имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и стамбене заједнице и испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или
  • ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву (тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта);
 • да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh.
 • да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за пријаве стамбених заједница);
 • не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности (у даљем тексту: „Комисија“).

                       Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве, у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016 и 9/2020 – др.закон).

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка Комисије.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани Јавним позивом из буџета Градске општине су:

 • Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
 • Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл;
 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;

5) Други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава коју на Јавни позив подносе домаћинства (ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВИ) нарочито садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће/стана за које се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);
 • предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Градска општина;
 • изјава пунолетних чланова домаћинства да живе на адреси породичне куће/стана за које се подноси пријава;
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 3).

Пријава коју на Јавни позив подносе СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ нарочито садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно по стану – потребно за минимум 50% станова у згради);
 • доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
 • сагласност стамбене заједнице за предложену меру, у складу са Законом о становању и одржавању зграда;
 • фотокопија личних карата или очитане личне карте за лица која су се сагласила и помоћу чијих гласова је донета одлука скупштине стамбене заједнице;
 • потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас;
 • предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Градска општина;
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 3);
 • одобрен захтев за прикључење на даљински систем грејања, уколико се стамбена заједница пријављује за меру из одељка I став 1. тачка 11) овог јавног позива која се односи на уградњу нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора.

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

            Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници или на пријавници Градске општине и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива;

Прилог 1 – За домаћинстава (породичне куће и станови) / Прилог 1а – За стамбене заједнице – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова/стамбених заједница;

 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које домаћинства бирају једног извођача и од којих морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу;
 • Прилог 3 – Изјава о сагласности;
 • Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката.

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

            Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Градске општине.

            Јавни позив је отворен закључно са даном 27.9.2022. године.

            Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац (Прилог 1) у два примерка (један оригинал и једна копија) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде   – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Управе градске општине Стари град или препоручено поштом на адресу:

Градска општина Стари град

ул. Македонска бр.42, Београд

Комисији за реализацију мера енергетске санације

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 064/6034331 или путем електронске поште: energetskaefikasnost@starigrad.org.rs

            Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;
 • постојећи начин грејања;
 • постојеће карактеристике спољне столарије;
 • К фактор заузетости површине;
 • коришћење субвенција за енергетску санацију (средства Градске општине/Града Београда/Републике Србије)

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 4.

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених заједница, врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка VIII  Јавног позива.

Комисија разматра пријаве и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из Јавног позива на основу бодовања према критеријумима из одељка VIII  Јавног позива.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници Градске општине.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева Комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка Комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине.

На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарници Градске општине.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 12. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Веће градске општине Стари град доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Градска општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима –  извођачима радова, а не домаћинствима или стамбеним заједницама, након што грађанин или стамбена заједница изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Грађанин или стамбена заједница мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити Комисији.

Грађанин или стамбена заједница ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин или стамбена заједница ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава Градске општине).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин или стамбена заједница није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница поднео приликом пријаве, Градска општина неће уплатити средства додељена Јавним позивом.

Уколико из неког разлога грађанин или стамбена заједница не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

ПРИЛОЗИ – НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ:

Одлука о расписивању Јавног позива и Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда

Прилог 1 – За домаћинства – Пријавни формулар за породичне куће и станове

Прилог 1А – Пријавни формулар за стамбене заједнице

Прилог 2 – Листа привредних субјеката-извођача радова изабраних на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на општини

Прилог 3 – Изјава

Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката