ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-32/2022 – 21. 04. 2022. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 05. 05. 2022. године у 16.00 сати

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ УПРАВНОГ ОДБОРА „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 14. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 9. 2. 2022. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Увид у прилог уз предлог за тачку 1. одборници могу извршити на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Такође, на интернет презентацији градске општине одборници могу извршити увид и у Извештај о раду Управе градске општине Стари град за 2021. годину.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

ПРИЛОГ:

  1. ДНЕВНИ РЕД 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД
  2. ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД
  3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
  4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГО СТАРИ ГРАД
  5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 2021. ГОДИНИ