РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ: РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

На основу Jавног позива за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, који је Републички завод за статистику објавио 22. јула ове године на порталима www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs, објављујемо Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче за Градску општину Стари град.

РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ – ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У РАНГ-ЛИСТИ (ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, МАКЕДОНСКА 42, МАЛА САЛА, ПРВИ СПРАТ)

• фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
• фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал
на увид;
• уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
• уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају
основни судови – не старије од 6 месеци).

За незапослене кандидате:

• потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку
пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или
најкасније до дана предаје документације), или
• потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж
осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису
пријављена Националној служби за запошљавање;
• фотокопија важећег уговора о обављању привремених и повремених послова (за лица која
обављају привремене и повремене послове);
• уверење/потврда/други доказ о студирању (за студенте који нису радно ангажовани).

За старосне пензионере:

• фотокопија последњег пензионог чека, или
• фотокопија решења о пензији
За запослене са непуним радним временом:
• фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (са наведеном дужином трајања радног
времена)

За запослене са пуним радним временом:

• фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним
радним временом.