ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

 Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-4/2021 – 22.02.2021. године

Београд, Македонска 42

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 25.02.2021. године (четвртак) у 17.00 сати

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ (Материјал у Прилогу)
  2. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“
  4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (Материјал у Прилогу)
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (Материјал у Прилогу)
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ (Материјал у Прилогу)

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 7. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 29.12.2020. године и предлози уз тачке Дневног реда, изузев прилога уз тачку 4-6. за које се увид може извршити на интернет презентацији, као и за предлог за тачку 1. који се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Увид у Извештај о раду Управе градске општине Стари град за 2020. годину, ради информисања, oдборници могу извршити на интернет презентацији градске општине.

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

НАПОМЕНА: ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛЕ У ПРИЛОГУ:

1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – I РЕБАЛАНС 19.02.2021.  (УЗ ТАЧКУ 1.)

2.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УК “СТАРИ ГРАД”, ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. (УЗ ТАЧКУ 4.)

3.ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА УК СТАРИ ГРАД (УЗ ТАЧКУ 4.)

4.ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020.Г. (УЗ ТАЧКУ 5)

5. ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УК СТАРИ ГРАД (УЗ ТАЧКУ 5.)

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2020. (УЗ ТАЧКУ 6)

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГО СТАРИ ГРАД ЗА 2020.Г.