КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Град Београд

Градска општина Стари град

 Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Стари град

 На основу члана 14. и члана 16. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21, 101/21 и 111/21) и Планa постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје Градске општине Стари град („Службени лист града Београда број 114/22) расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Стари град

Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје Градске општине Стари град („Службени лист града Београда број 114/22), предвиђене су 42 локације за постављање привремених објеката на територији Градске општине Стари град, тип објеката, бруто површина и врста делатности која се може обављати у привременом објекту.

Расписује се конкурс за одређивање корисника локација за постављање привремених објеката на одређеним локацијама и то на 29 локација које су биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 94/16) и на 13 локација које нису биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 94/16).

Учесници Конкурса могу бити правна лица и физичка лица.

Пријаве се подносе Градској општини Стари град, Комисији за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Стари град, Maкедонска број 42, Београд.

 Пријаве се предају на писарници Градске општине Стари град, у затвореним ковертама, са назнаком  НЕ ОТВАРАТИ, закључно са 27.03.2023. године, до 15 часова.

Учесници конкурса могу конкурисати за више локација, с тим што физичко лице може бити одређено као корисник само једне локације утврђене Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје Градске општине Стари град („Службени лист града Београда број 114/22), у даљем тексту: План.

Сваки учесник конкурса за преузимање конкурсне документације, за сваку локацију за коју конкурише, уплаћује износ од 5.000,00 динара, на рачун број 840-745151843-03, позив на број 97 44-018, прималац Градска општина Стари град, сврха уплате: пријава за локацију број____ (навести број локације за коју се конкурише).

Конкурсна документација може се преузети на петом спрату зграде Управе градске општине Стари град, канцеларија 99, уз доказ о уплати износа за преузимање конкурсне документације за сваку локацију за коју се конкурише.

Услови које треба да испуне учесници на конкурсу:

– за правна лица: да имају седиште на територији града Београда, да су регистровани за обављање делатности која је Планом предвиђена, да том лицу није изречена мера забране обављања делатности.

– за физичка лица: да на територији града Београда имају регистровану радњу за обављање делатности која је Планом предвиђена, да против тог лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим и Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду.

Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених објеката на јавним површинама на подручју Градске општине Стари град извршиће бодовање пријава на следећи начин:

За локације које су биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 94/16):

 1. учесник који је за корисника локације био одређен на претходном Конкурсу добија 3 бода;
 2. за запошљавање лица са инвалидитетом учесник добија 1 бод.

У случају да за једну локацију која је била предвиђена претходним Планом конкурише више учесника и имају исти број бодова, додатан 1 бод добија онај учесник који има остварен већи пословни приход из редовног финансијског извештаја у 2021. години.

За локације које нису биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 94/16):

 1. за запошљавање лица са инвалидитетом учесник добија 1 бод.
 2. учесник који има остварен већи пословни приход из редовног финансијског извештаја у 2021. години, добија 1 бод.
 3. учесник који најдуже обавља делатност предвиђену Планом добија 1 бод.

У случају да за једну локацију која није била предвиђена претходним Планом конкурише више учесника и имају исти број бодова додатан 1 бод добија онај учесник који има остварен већи пословни приход из редовног финансијског извештаја у 2021. години.

Статусне промене учесника Конкурса, извршене након објаве Конкурса, а које могу бити од утицаја на бодовање пријава, неће бити узете у разматрање.

Уз пријаву на Конкурс правна лица подносе:

 1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације;
 2. Решење, односно решења Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији за обављање делатности која је одређена за локацију за коју се конкурише, почев од момента регистрације привредног субјекта до дана објаве Конкурса;
 3. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број;
 4. Потврду Привредног суда у Београду или другог надлежног органа (АПР-а, прекршајног суда) да учеснику конкурса није изречена мера забране обављања делатности;
 5. Одобрење надлежног органа за заузеће јавне површине, односно за постављање привременог објекта на локацији/локацијама за које се конкурише (прилаже учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу);
 6. Доказ да је лице са инвалидитетом у радном односу код учесника конкурса, односно решење надлежног органа којим се утврђује степен инвалидитета или IOSI образац – Извештај о извршењу обавеза запошљавања особа са инвалидитетом;
 7. Финансијски извештај (биланс успеха) за 2021. годину.

Уз пријаву на Конкурс физичка лица подносе:

 1. Доказ о уплати накнаде за преузимање конкурсне документације;
 2. Решење, односно решења Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији за обављање делатности која је одређена за локацију за коју се конкурише, почев од момента регистрације привредног субјекта до дана објаве Конкурса;
 3. фотокопију/извод из личне карте;
 4. Потврду о извршеној регистрацији за порески идентификациони број;
 5. Потврду основног суда у Београду да против тог лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Првим, Другим и Трећим основним судом у Београду и Вишим судом у Београду;
 6. Одобрење надлежног органа за заузеће јавне површине, односно за постављање привременог објекта на локацији/локацијама за које се конкурише (прилаже учесник који је за корисника локације одређен на претходном Конкурсу);
 7. Доказ да је лице са инвалидитетом у радном односу код учесника конкурса, односно решење надлежног органа којим се утврђује степен инвалидитета и IOSI образац – Извештај о извршењу обавеза запошљавања особа са инвалидитетом;
 8. Финансијски извештај (биланс успеха) или Потврду о оствареном промету преко рачуна из банке, за 2021. годину.

Привремени објекти постављају се у периоду важења Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје Градске општине Стари град који је објављен у „Службеном листу града Београда“, број 114/22 од 27.12.2022. године, односно до 04.01.2028. године.

Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

По завршеном конкурсу учесник конкурса има право приговора на Одлуку Комисије о одређивању корисника локација за постављање привремених објеката на подручју општине Стари град, у року од 8 дана од дана пријема одлуке Комисије. Приговор се подноси Већу Градске општине Стари град.

Увид у графички прилог Плана може се извршити сваког радног дана од 10 до 13 часова на петом спрату зграде Управе градске општине Стари град, канцеларија 99, Maкедонска број 42, Београд.

ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ:

Локације које су биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 94/16) означене као:

Локација 1.         

Улица Кнеза Михаила на углу са Сремском улицом,

испред зграде бр. 1,  до ограде улаза у подземни пешачки пролаз.

Објeкат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 2.

Улица Обилићев венац, поред зграде бр. 16, десно од

степеништа ка улици Маршала Бирјузова, испред гараже “Паркинг сервис”.

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 40.       

Змај Јовина улица, испред зграде бр. 17,

поред улаза у пошту према улици Васе Чарапића.

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 41.

Чика Љубина улица,

наспрам зграде бр. 19, „Сервантес центар”

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 4.

Призренска улица, преко пута хотела “Балкан”,

десно од пешачког прелаза

Објекат 1 – киоск “НБК 15 С-А“ Пб = 6,5 m2

Локација 5.

Влајковићева улица на углу са Тргом Николе Пашића, п

рема парку код зграде Дома Народне скупштине

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 6.

Влајковићева улица на углу са Косовском улицом,

према парку код зграде Дома Народне скупштине

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 7.

Косовска улица, ка углу са Таковском улицом,

према парку код зграде Народне скупштине

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 8.

Македонска улица на углу са Дечанском улицом,

испред зграде “Дома омладине”,

Објекат 1 – киоск “НБК 15 С-А“ Пб = 6,5 m2

Локација 9.

Дечанска улица на углу са Нушићевом улицом,

до ограде улаза у подземни пешачки пролаз

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 10.

Македонска улица, испред зграде “Политика”,

ка улазу нa паркинг

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 11.

Улица кнеза Милоша, испред зграде бр. 12,

на углу са улицом Краља Милана

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 12.

Трг Николе Пашића, преко пута Дома Народне скупштине Србије,

у залеђу стајалишта ГСП-а

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 13.

Улица кнеза Милоша, испред зграде бр. 25,

ка углу са улицом краља Милана

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб = 6,5m²

Локација 14.

Улица Топличин венац, испред зграде бр. 14, на углу са

Поп Лукином улицом

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 15.

Теразије, испред зграде бр. 17,

уз задњу страну улаза у подземни пешачки пролаз

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 16.

Теразије, испред зграде бр. 27,

уз предњу страну улаза у подземни пешачки пролаз

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 17.

Француска улица на углу са улицом Браће Југовића,

испред зграде бр. 5

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб = 6,5m²

Локација 18.

Булевар Деспота Стефана, испред зграде бр. 12,

на углу са Скадарском улицом

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 19.

Палмотићева улица, испред зграде бр. 12,

према Светогорској улици

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб = 6,5m²

 Локација 23.

Улица Џорџа Вашингтона, испред пијаце “Скадарлија”,

десно од трамвајског стајалишта гледано из улице Џорџа Вашингтона

Објекат 1 – киоск „НБК 15“  Пб=10,5 м2

Локација 24.

Улица Џорџа Вашингтона, на углу са Дринчићевом улицом,

испред зграде бр. 1

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 25.

Улица Џорџа Вашингтона, на углу са Таковском улицом, код школе “Вук Караџић”

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб = 6,5m²

Локација 26.

Венизелосова улица, испред зграде бр. 18,

на углу са улицом Ђорђа Јовановића

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб = 6,5m²

Локација 27.

Улица Гундулићев венац, испред зграде бр. 35,

на углу са Улицом Јелисавете Начић

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 32.

Улица Обилићев венац на углу са Улицом Кнеза Михаила,

испред зграде бр. 32, РК „Београд“

Објекат 1 – киоск, „НБК 15“ Пб = 10,5m²

Локација 33.       

Студентски трг, ближе углу улица Студентски трг и

Васе Чарапића, уз зид Студентског парка

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 34.

Улица Тадеуша Кошћушка, на делу између Дунавског кеја

и аутобуске окретнице линије бр. 24 и 79,

код ресторана “Пантареи” и ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”

Објекат 1 – киоск, „НБК 15“ Пб = 10,5m²

 Локација 35.

Булевар деспота Стефана,

стајалиште ЈГС-а, испред зграде бр. 54

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб =6,5m²

Локације које нису биле предвиђене претходним Планом постављања привремених објеката на подручју Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 94/16) означене као:

Локација 3.

Плато Др Зорана Ђинђића, код стајалишта ЈГС-а

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 20.

Булевар деспота Стефана, испред зграде број 45-47

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб= 6,5m²

Локација 21.

Улица Џорџа Вашингтона, испред зграде број 15, ка Булевару деспота Стефана

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб= 6,5m²

Локација 22.

Палмотићева улица,

код зграде Џорџа Вашингтона број 42

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 28.

Улица Цара Душана,

испред зграде број 59А

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб= 6,5m²

Локација 29.

Улица краља Петра, испред зграде број 82,

код улице Цара Душана

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 30.

Улица цара Душана,

испред зграде број 14

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб= 6,5m²

Локација 31.

Улица цара Душана, испред зграде број 9,

до стајалишта трамваја број 2 и 5

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 36.

Теразије, исперед зграде број 26,

између стајалишта ЈГС-а и улаза у подземни пролаз

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“  Пб = 8,5m²

Локација 37.

Теразије, испред зграде број 16, испред хотела „Балкан“,

уз задњу страну улаза у подземни пешачки пролаз

Објекат 1 – киоск, „НБК 15“ Пб = 10,5m²

Локација 38.      

Улица цара Душана, плато између Скадарске и Цетињске улице

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 39.      

Улица цара Лазара, код Парка војводе Вука

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-Б“ Пб = 8,5m²

Локација 42.

Плато код Бетон хале, код пристаништа туристичких бродова

Објекат 1 – киоск „НБК 15 С-А“ Пб =6,5m²