Одељењe за комуналне послове и комуналну инспекцију

Одсек за комуналне послове врши послове у комуналној области који се односе на: планирање уређења и реконструкције улица, тргова и тротоара; врши израду предлога плана за постављање киоска, тезги и других покретних привремених објеката; издавање одобрења за постављање привремених објеката; издавање одобрења за орезивање и сечу стабала; издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање; израда плана и издавање одобрења за одржавање манифестација; обележавање места за постављање привремених објеката на јавним површинама у складу са Планом постављања.

Одсек за комуналну инспекцију врши инспекцијиски надзор над применом градских одлука из комуналне области и то:

1. Одлука о одржавању чистоће: одлагања смећа на место (депонију) које је за то одређено; чишћења јавних површина; убацивања смећа са ј.п. у сливник; превоза смећа и фекалија уз стандардне мере превентиве; одлагања смећа ван контејнера; одлагања кабастог смећа поред контејнера у зато одоређено време; бацања папира и опушака ван корпи за ђубре; бацања смећа на јавну површину; паљења смећа и бацања жара у контејнере; чишћења ј.п. испред својих сталних и привремених објеката од стране власника; растурања рекламних листића и плаката по јавној површини; цепања дрва или угља на јавној површини; прања аутомобила на јавној површини; утовара или истовара робе на местима где су хидранти; остављања хаварисаних и нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме на јавним површинама; остављања на јавној површини остатака биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве; одржавања чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова; уредног чишћења јавне површине од стране ЈКП ; изливања септичких јама на јавној површини; оправљања возила на јавној површини и замена уља; смештања робе и амбалаже на ј.п; чишћења јавне површине од атмосферских падавина испред зграде и пословних објеката од стране ЈКП и физичких лица;

2. Одлука о општем уређењу града: техничке исправности и испуњавања хигијенских услова јавних вц-а; одржавања уредним и у исправном стању терена за спорт; обезбеђења уличних шахтова сигурносним поклопцима од стране ЈКП; исправности поклопаца на шахтовима; недозвољене продаје робе ван продавница и пословних објеката; исписивања реклама на јавним површинама; одржавања фирми и пословних објеката у чистом и исправном стању од стране власника; постављања реклама и огласних табли на места где је то дозвољено; уредног одржавања и исправности јавних часовника; одржавања уредних, чистих и у исправном стању подземних пролаза и уређаја у њима; одржавања чистих излога продавница; одржавања чистих фасада зграда и балкона; одржавања чистим и уредним дворишта стамбених зграда; одржавања чистим и уредним ограда око стамбених и пословних зграда; одржавања чистим и исправним опреме за рекламирање и плакатирање; постављања са дозволом паноа, стубова и витрина за рекламирање на места одређена за то на јавној површини; одржавања чистих и уредних светлећих реклама; одржавања чистим и уредним јавне комуналне објекте;

3. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама: прављења буке у становима која угрожава остале станаре; прављења буке до собне јачине различиним машинама (радио, ТВ, музички уређаји), певањем и свирањем у стану; бацања смећа и других отпадака по заједничким просторијама; прљања и оштећења зидова по заједничким просторијама; држања кућних љубимаца у складу са важећим прописима; бесправног узурпирања заједничких просторија;

4. Одлука о држању домаћих животиња: извођења паса без поводца; извођења паса без заштитне корпе; пуштања паса да се слободно крећу; чишћења јавне површине или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају; шишања паса на јавном месту;

Комунална инспекција Градске општине Стари град такође врши надзор над применом и Одлуке о радном времену, Одлуке о начину и условима за постављање привремених објеката на јавним површинама – контрола, Одлуке о оглашавању, Одлуке о пијацама

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Градске општине Стари град обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Града Београда, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине.

Преумите обрасце овог одељења ОВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2016.год.

Контролне листе:

1. Баште

– Контролна_листа_бр_1-_Башта_угоститељског_објекта

2. Комунални ред

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_1

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_2

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_3

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_4

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_5

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_6

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_7

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_8

– КОМУНАЛНИ_РЕД-Контролна_листа_бр_9

3. Кућни ред

– Контролна_листа_бр1-_Кућни_ред_у_стамбеним_зградама

4. Оглашавање

– Контролна_листа_бр1-_Оглашавање_-_оглашавање_на_отвореном_простору

– Контролна_листа_бр2-_Оглашавање_-_забрањене_радње

5. Паркиралишта

– Контролна_листа_бр1-_Јавна_паркиралишта-_одржавање_паркиралишта

– Контролна_листа_бр2-_Јавна_паркиралишта-_коришћење_паркиралишта

6. Привремени објекти

– Контролна_листа_бр1-_Пoстављање привремених објеката

7. Радно време

– Контролна_листа_бр_1-_Радно_време_угоститељских_објеката

8. Тезге

– Контролна_листа_бр_1-_Тезге_и_покретни_објекти

9. Животиње

– Контролна_листа_бр.1-_Држање_домаћих_животиња_и_кућних_љубимаца-_Држање_домаћих_животиња

– Контролна_листа_бр.2-_Држање_домаћих_животиња_и_кућних_љубимаца-_Држање_кућних_љубимаца

– Контролна_листа_бр.3-_Држање_домаћих_животиња_и_кућних_љубимаца-извођење_на_површине_јавне_намене

– Контролна_листа_бр.4-Држање_домаћих_животиња_и_кућних_љубимаца-_за_предузеће

10. Одржавање чистоће

– Контролна_листа бр.1 – Обезбеђивање континуитета за предузеће/предузетника

– Контролна_листа бр.2 – Кућно смеће за предузеће/предузетника

– Контролна_листа бр.3 – Чишћење/прање јавних површина за предузеће/предузетника

– Контролна_листа бр.4 – Кућно смеће обавезе корисника

– Контролна_листа бр.5 – Чишћење јавних површина обавезе корисника

– Контролна_листа бр.6 – Заштита чистоће на јавним површинама

Обавештење о предстојећем инспекцијском надзору

Прописи (линк)

За све додатне информације можете нас контактирати:

е-маил: inspekcija@starigrad.org.rs
телефон: 011/3227-104

Дежурни контакт телефон (суботом и недељом од 7,30 – 19,00):
064/898-12-64