Одељењe за грађевинске послове

Одељење за грађевинске послове обавља послове који се односе на: доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 1.500 m² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, као и у поступцима озакоњења објеката до 400 m² бруто развијене грађевинске површине; издавање потврда пријаве радова по издатом одобрењу за извођење радова; издавање решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола; евидентирање пријаве на текућем одржавању објекта; издавање одобрења за извођење радова услед промена насталих у току извођења радова, односно промене инвеститора; издавање употребне дозволе; издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води евиденција у Одељењу; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине.

Кликом на линк можете директно преузети Обрасце овог Одељења

Систем за подношење електронских пријава

Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење

Списак непокретних културних добара на територији Градске општине Стари град

Таксене тарифе за списе и радње из области грађевинских послова 

За све додатне информације можете нас контактирати:

е – маил: gradjevinsko@starigrad.org.rs
телефон: 011/3222-209