Одељењe за грађевинске послове

Одељење за грађевинске послове врши послове који се односе на: доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града; потврђује пријаву радова по издатом одобрењу за извођење радова; издавање решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола; евидентирање пријаве на текућем одржавању објекта; издавање одобрења за извођење радова услед промена насталих у току извођења радова, односно промене инвеститора; издавање употребне дозволе; издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води евиденција у Одељењу и обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и aктимa Управе градске општине.

СИСТЕМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРИЈАВА (линк)
Таксене тарифе из области грађевинских послова – преузмите ОВДЕ
Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење
Предлог најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
Упутство – формати електронских докумената техничке документације и њихово достављање ЦЕОП-у
Списак непокретних културних добара
Кликом на линк можете директно преузети Обрасце овог одељења
Кликом на линк преузмите Захтеве и
Упутство за прикључење на ЈКП БВК

Висине накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура

За све додатне информације можете нас контактирати:

е – маил: gradjevinsko@starigrad.org.rs
телефон: 011/3222-209