САВЕТ ЗА ПРОПИСЕ

Савет разматра иницијативе и утврђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које усваја Скупштина Градске општине Стари град, припрема предлог мишљења Скупштине градске општине на Нацрт статута града и његове измене и допуне, даје своје предлоге и мишљења у погледу усклађености општих аката које усваја Скупштина Градске општине са Уставом, законом, Статутом града и другим прописима. Разматра питања од значаја за остваривање локалне самоуправе и иницијативе грађана у овом смислу, у оквиру надлежности и послова Градске општине, и о томе извештава Скупштину и председника Скупштине Градске општине.

Утврђује пречишћене текстове општих аката које усваја Скупштина Градске општине. У случају покретања поступка за оцену уставности и законитости општих аката које је усвојила Скупштина Градске општине, упућује одговор Уставном суду.

Председница Савета: Ивана Бастаћ, из реда одборника

Чланови:

  1. Саша Узелац, из реда одборника,
  2. Милош Бошковић, из реда грађана,
  3. Марко Бајалица, из реда одборника,
  4. Биљана Костић, из реда одборника,
  5. Наташа Белча
  6. Бранка Адамовић, из реда грађана,

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за скупштинске послове и послове већа и председника Управе градске општине.