Председник Скупштине ГО Стари град

Скупштина Градске општине на конститутивној седници бира председника Скупштине Градске општине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем. Кандидата за председника Скупштине Градске општине може предложити најмање једна трећина одборника. Трећину одборника, у смислу одредаба Статута, чини 19 одборника.

Председник Скупштине Градске општине организује рад Скупштине Градске општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, стара се о остваривању јавности рада Скупштине Градске општине, потписује акта Скупштине Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, Статутом и пословником Скупштине Градске општине.

Председнику Скупштине Градске општине престаје функција пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, разрешењем, или престанком мандата одборника у случајевима предвиђеним законом.

Председник Скупштине Градске општине може бити на сталном раду у Скупштини Градске општине.

ДУШАН ПЕТРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

контаткт телефони: 011/3222-626 и 3222-627

електронска пошта: dpetric@starigrad.org.rs

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Председник Скупштине Градске општине има заменика који се бира из реда одборника на исти начин као и председник Скупштине Градске општине. Предлагање кандидата и избор председника и заменика председника Скупштине Градске општине може се вршити истовремено.

Заменик председника Скупштине Градске општине замењује председника Скупштине Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

У случају престанка функције председника Скупштине Градске општине пре истека мандата, дужност председника Скупштине Градске општине, до избора новог, врши заменик председника Скупштине Градске општине.

Заменик председника Скупштине Градске општине може поднети оставку или бити разрешен функције по поступку предвиђеном за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине Градске општине.

НЕВЕНА ДОДИЋ, ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

контакт телефони: 3225-791 и 3226-477

електронска пошта: ndodic@starigrad.org.rs