Заменик председника Градске општине Стари град

Сходно Статуту Градске општине Стари град председник Градске општине има заменика.

Заменик председника Градске општине замењује председника Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност и обавља и друге послове и активности за које се укаже потреба и које му повери председник Градске општине.

Кандидат за председника Градске општине предлаже кандидата за заменика председника Градске општине из реда одборника, кога бира Скупштина Градске општине на исти начин као председника Градске општине. (чл.67)

Заменик председника Градске општине Стари град је члан Већа Градске општине Стари град по функцији (чл. 75)

АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ, ЗАМЕНИK ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

електронска пошта: atodorovic@starigrad.org.rs

телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016