Заменик председника Градске општине Стари град

Сходно Статуту Градске општине Стари град председник Градске општине има заменика.

Заменик председника Градске општине замењује председника Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност и обавља и друге послове и активности за које се укаже потреба и које му повери председник Градске општине.

Кандидат за председника Градске општине предлаже кандидата за заменика председника Градске општине из реда одборника, кога бира Скупштина Градске општине на исти начин као председника Градске општине. (чл.67)

Заменик председника Градске општине Стари град је члан Већа Градске општине Стари град по функцији (чл. 75)

УРОШ МАРКОВИЋ, ЗАМЕНИK ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, по занимању је дипломирани политиколог. Рођен је 1990. године у Београду, где је завршио ОШ „Дринка Павловић“ и Трећу београдску гимназију. Дипломирао је на Факултету политичких наука 2013. године на политиколошком смеру. Тренутно се школује на мастер студијама Јавна управа и локална самоуправа на истом факултету. Похађао је велики број семинара и едукација у земљи и иностранству из области људских права, социјалдмократије и јавног наступа. Радио је као едукатор из области писања практичних политика.

У два мандата биран је за одборника у Скупштини градске општине Стари град – 2012. и 2016. године.

телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

e-mail: