Председник Градске општине Стари град

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Радослав Марјановић је рођен 1989. у Београду. Одрастао је и живи на Старом граду. Дипломирао је економију на Факултету за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) где је стекао звање дипломирани економиста. Сада је на мастер студијама на Факултету политичких наука у Београду. Као рођени Старограђанин завршио је ОШ „Дринка Павловић“, а средњошколско образовање у Петој београдској гимназији. Од 2014. до 2019. радио је у Министарству омладине и спорта, при кабинету министра на пословима међународне сарадње, унапређења омладинске политике, подстицању омладинског предузетништва и запошљавања младих. Учествовао је и у креирању Националне стратегије за младе (2015-2025). Члан је СНС-а од 2010. а последњих шест година активно се бави локалном политиком. У два мандата (2014 и 2018) је биран за одборника Скупштине града Београда, а од 2016. је био заменик шефа одборничке групе Српске напредне странке (СНС) у Скупштини града Београда. Као одборник залагао се за бројне пројекте и иницијативе на Старом граду –  од рекострукције Пионирског парка и Парка војводе Вука, уређења зелених површина и урбаних џепова, обнову и уређење преко 200 фасада дуж Косанчићевог венца и других староградских улица, до пројекта спуштања језгра града на београдске реке.

Изабран је за председника Градске општине Стари град 24. августа, на другој седници Скупштине ГО Стари град, као одборник са листе „Александар Вучић – За нашу децу.“

контакт телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

електронска пошта: rmarjanovic@starigrad.org.rs

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

1) представља и заступа Градску општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине и доноси упутства и наредбе и друге потребне акте за рад Управе Градске општине;
5) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
6) у име Градске општине закључује колективне уговоре за јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Градска општина;
7) организује рад Већа Градске општине, сазива и председава седницама Већа и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
8) доноси појединачна акта у складу са одлуком о буџету;
9) доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Градске општине, Већа Градске општине и Управе Градске општине;
10) образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
11) предлаже акта које доноси Веће Градске општине, изузев аката чији је предлагач Управа Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Градске општине.

Помоћници председника Градске општине Стари град:

  • Мариа Марков, за област примарне здравствене заштите, заштите животне средине и социјалне заштите

електронска пошта: mmarkov@starigrad.org.rs

  • Александар Пуача, за област економског развоја, урбанизма, омладинске политике и спорта

електронска пошта:apuca@starigrad.org.rs

контакт телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016