Председник Градске општине Стари град

РАДОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, рођен је 1989. године. Одрастао је и живи на Старом граду. Дипломирао је економију на ФЕФА Универзитету , а сада је на мастер студијама на Факултету политичких наука у Београду.

контакт телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

електронска пошта: rmarjanovic@starigrad.org.rs

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

1) представља и заступа Градску општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Управе Градске општине и доноси упутства и наредбе и друге потребне акте за рад Управе Градске општине;
5) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине Градске општине;
6) у име Градске општине закључује колективне уговоре за јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Градска општина;
7) организује рад Већа Градске општине, сазива и председава седницама Већа и даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа;
8) доноси појединачна акта у складу са одлуком о буџету;
9) доноси појединачне акте и предузима радње када је законом одређено да неки акт доноси или неку радњу предузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су у искључивој надлежности Скупштине Градске општине, Већа Градске општине и Управе Градске општине;
10) образује стручна радна тела по питањима из своје надлежности;
11) предлаже акта које доноси Веће Градске општине, изузев аката чији је предлагач Управа Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима Градске општине.

МАРИА МАРКОВ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

контакт телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

електронска пошта: mmarkov@starigrad.org.rs