56. СЕДНИЦA ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Веће градске општине Стари град

 I-03 Број: 06-69/2022 – 21. 12. 2022. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ЧЛАНОВИМА ВЕЋА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 79. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама члана 31. Пословника о раду Већа градске општине Стари град (I-03 Број: 020-3-250/2020 од 3. 11. 2020. године и број 020-531/2022 од 20. 6. 2022. године), сазивам

56. СЕДНИЦУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

за 22. 12. 2022. године, са почетком у 15.00 сати

За ову седницу председник Већа градске општине предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕДЛОЗИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

  1. НАЦРТ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2022. ГОДИНУ
  2. НАЦРТ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДЛОЗИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

  1. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ-ПРВА ИЗМЕНА

На основу члана 79. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама члана 31. и 36. Пословника о раду Већа градске општине Стари град (I-03 Број: 020-3-250/2020 од 3. 11. 2020. године и број 020-531/2022 од 20. 6. 2022. године), за 52. седницу Већа градске општине, која је заказана за 22. 12. 2022. године, у 15.00 сати, предлажем следеће

ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА

После тачке 2. предложеног Дневног реда, додају се нове тачке Дневног реда из надлежности Скупштине градске општине и то:

 Тачка 3. НАЦРТ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

Тачка 4. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

Тачка 3. постаје тачка 5. предложеног Дневног реда.

У прилогу се доставља материјал за предложене тачке допуне Дневног реда.

 ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Радослав Марјановић