ПОСТУПAК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ, НАУКЕ И АМАТЕРСКОГ СПОРТА

На основу члана 11. Одлуке о оснивању „Староградске фондације“ (број 020-4-15/17 од 16.03.2017.), чланова 13. и 14. Статута „Староградске фондације“ УО бр. 1 од 11.05.2017. године, а у вези са одредбом члана 11. Правилника о начину прикупљања средстава и начину коришћења средстава „Староградске фондације“ УО бр. 2-4 од 16.05.2017 године, и у складу са чланом 2. Плана доделе и коришћења средстава “Староградске фондације, Управни одбор “Староградске фондације”, на седници одржаној дана 17.8.2017. године, доноси:

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ, НАУКЕ И АМАТЕРСКОГ СПОРТА

  1. ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за доделу средстава физичким лицима која су делатници у области културе, уметности, науке и аматерског спорта, ради финансирања трошкова у вези са њиховим истраживачким научним или уметничким радом, реализацијом пројеката, учешћем на домаћим и међународним такмичењима и спровођењем других активности у 2017. години којима се доприноси остваривању позитивних резултата у наведеним областима од значаја за локалну и ширу друштвену заједницу.
  2. Укупан износ средстава за доделу је 200.000 динара. Износ који се додељује поједином лицу не може бити већи од 100.000 динара.
  3. Средства се додељују путем конкурса који ће бити објављен на интернет порталу Градске општине Стари град.
  4. Корисници средстава могу да буду искључиво физичка лица чије је пребивалиште на територији Градске општине Стари град.
  5. Критеријум за избор лица којем се додељују средства је остваривање позитивних резултата у одређеној области односно допринос тог лица постизању општекорисних циљева.
  6. Додела средстава се врши у циљу промовисања и популаризације културе, уметности, науке и аматерског спорта, односно у циљу пружања помоћи лицима чијим се активностима остварују општекорисни циљеви.
  7. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава физичким лицима у области културе, уметности, науке и аматерског спорта у саставу:

Бојана Савић, председник

Дејан Стојановић, члан

Никола Вилотијевић, члан

  1. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана.
  2. Рок за доношење одлуке о додели средстава је 3 (три) дана од дана истека рока за подношење пријава.
  3. Комисија ће припремити текст јавног позива у складу са овом одлуком и предлог одлуке о додели средстава и сачинити извештај о наменском трошењу додељених средстава.
  4. За спровођење ове одлуке задужује се директор Фондације.

Образложење:

Поступајући у складу са Статутом Фондације, Правилима о начину прикупљања средстава и начину коришћења средстава Фондације, Планом за доделу и коришћење средстава и Финансијским планом Фондације за 2017. годину, Управни одбор је одобрио коришћење средстава за доделу средстав физичким лицима која делују у области културе, уметности, науке и аматерског спорта.

УПРАВНИ ОДБОР „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“
Број 6-2 датум 17.08.2017. године
Председник Управног одбора
Марко Мандић