ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ, НАУКЕ И АМАТЕРСКОГ СПОРТА

На основу члана 11. Одлуке о оснивању „Староградске фондације“ (број 020-4-15/17 од 16.03.2017.), чланова 13. и 14. Статута „Староградске фондације“ УО бр. 1 од 11.05.2017. године, а у вези са одредбом члана 11 став 2. Правилника о начину прикупљања средстава и начину коришћења средстава „Староградске фондације“ УО бр. 2-4 од 16.05.2017 године, и у складу са чланом 2. Плана доделе и коришћења средстава “Староградске фондације, а у складу са Одлуком Управног одбора бр. 29-3 од 22.10.2018. године о покретању поступка за доделу средстава физичким лицима у области културе, уметности, науке и аматерског спорта, Управни одбор „Староградске фондације“ на седници одржаној дана 15.11.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ, НАУКЕ И АМАТЕРСКОГ СПОРТА

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства у укупном износу од 149.957,86 динара физичким лицима која су делатници у области културе, уметности, науке и аматерског спорта, ради финансирања трошкова у вези са њиховим истраживачким, научним или уметничким радом, реализацијом пројеката, учешћем на домаћим и међународним такмичењима и спровођењем других активности у 2018. години, којима се доприноси остваривању позитивних резултата у наведеним областима од значаја за локалну и ширу друштвену заједницу, и то:

Редни број Име и презиме подносиоца пријаве Име и презиме корисника средстава Износ
1. Ђукић Драган, из Београда Ђукић Бојана, из Београда 50.000,00 РСД
2. Станковић Сања, из Београда Станковић Тара, из Београда 42.594,41 РСД
3. Лимић Горан, из Београда
Лимић Невена, из Београда
Лимић Јања, из Београда 29.579,45 РСД
4. Шекуларац Глигоријевић Тамара, из Београда Матија Михаиловић, из Београда 12.984,00 РСД
5. Јовановић Душица, из Београда Јовановић Маја, из Београда 7.400,00 РСД
6. Михаиловић Зоран, из Београда Софија Михаиловић, из Београда 7.400,00 РСД

Средства уплатити на рачун корисника средстава, односно подносиоца пријаве у року од највише 8 (осам) дана од доношења ове Одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Већу Градске општине Стари град у року од 8 дана од дана пријема овог решења.

УПРАВНИ ОДБОР „СТАРОГРАДСКЕ ФОНДАЦИЈЕ“

Број 31-2 датум 15.11.2018. године

Председник Управног одбора

Марко Мандић