НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ГРАЂАНА УПУЋЕНА ОДЕЉЕЊУ ЗА ИМОВИНСКЕ, ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1. Која је процедура за формирање стамбених заједница?

Упутство о томе како у три корака формирати стамбену заједницу налази се на сајту Градске општине Стари град (линк), која је једина општина која је ову врсту услуге обезбедила својим суграђанима, а додатну правну помоћ и питања о новом Закону о становању Старограђани могу добити лично у канцеларији 43 на трећем спрату општинске зграде (Улица Македонска 42), путем мејл адресе stambenazajednica@starigrad.org.rs или позивом на бројеве телефона: 322-8-525 и 330-0-609.

     2. Шта треба да пише на печату стамбене заједнице?

Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020 – др. закон) није прописана обавеза стамбене заједнице да има печат. У пракси поједини други правни субјекти и даље траже коришћење печата. Уколико управник приступи изради печата код печаторесца, на истом би требало да буде написано: стамбена заједница + адреса, а пожељно је да буду наведени и град и општина. Нпр. стамбена заједница Македонска 42, Београд, Стари град.

3. Како да отворим рачун за стамбену заједницу у банци?

Законом о становању и одржавању зграда прописано је да стамбена заједница има матични број, ПИБ и текући рачун.

Управник стамбене заједнице може отворити рачун стамбене заједнице у банци по избору. Свакако, корисно је распитати се о условима у више банака, јер се износ накнаде за одржавање рачуна разликује. За отварање рачуна у банци, управнику ће бити потребно решење о регистрацији стамбене заједнице и управника, потврда о ПИБ-у стамбене заједнице и друга документација (која ће то документација бити, разликује се од банке до банке).

На основу одлуке скупштине стамбене заједнице о управљању средствима стамбене зајeднице управник располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује отварање, вођење и гашење текућих рачуна.

4. Како да извршим увид у стање средстава на рачуну стамбене заједнице?

Чланом 65. став 2. Закона о становању и одржавању зграда прописано је да сваки власник посебног дела има право да захтева од управника, односно професионалног управника да му се омогући електронски или други увид у стање и промене на текућем рачуну стамбене заједнице.

5. Колико власника треба да гласа за избор професионалног управника?

Законом о становању и одржавању зграда прописано је да о поверавању управљања професионалном управнику скупштина стамбене заједнице одлучује већином коју чине 2/3 укупног броја гласова. Послови управљања поверавају се професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања. У складу са наведеним, у случају избора професионалног управника битно је да у документацији буде наведено ко је организатор професионалног управљања, ко је професионални управник и које лице скупштина стамбене заједнице овлашћује да закључи уговор о професионалном управљању са организатором професионалог управљања.

6. Када се уводи принудна управа у стамбену заједницу?

Чланом 57. Закона о становању и одржавању зграда прописано је: „Принудна управа уводи се поверавањем послова управљања професионалном управнику у случају да: 1) пријава за упис стамбене заједнице не буде поднета у складу са чланом 40. став 4. овог закона; 2) по истеку или престанку мандата из било ког разлога није изабран нови управник у складу са чланом 49. овог закона.“

Поступак увођења принудне управе именовањем професионалног управника води се при Одељењу за имовинске, правне, стамбене и опште послове и може га иницирати било који власник посебног дела подношењем пријаве за увођење принудне управе (уз пријаву подносилац доставља копију своје личне карте, а ако није у Катастру непокретности укњижен као власник посебног дела, доставља и фотокопију документације о праву својине на посебном делу зграде, нпр. уговор о купопродаји, уговор о поклону, решење о наслеђивању). Такође, поступак увођења принудне управе може бити инициран на основу пријаве Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, након спроведеног инспекцијског надзора.

7. Како престаје принудна управа?

У складу са Законом о становању и одржавању зграда професионални управник именован у поступку принудне управе врши послове управљања све док стамбена заједница не донесе одлуку о избору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању. Дакле, најједноставнији начин за престанак принудне управе је да чланови скупштине стамбене заједнице у складу са Законом о становању и одржавању зграда прописаном поступку, на седници изаберу управника из редова власника, који би након избора поднео Одељењу за имовинске, правне, стамбене и опште послове пријаву за регистрацију уписа стамбене заједнице или регистрацију промене података о стамбеној заједници са одговарајућом документацијом.

 8.Колико се плаћа принудни управник?

Износ који су чланови скупштине стамбене заједнице дужни да плаћају на име накнаде за управљање зградом у случају принудно постављеног професионалног управника зависи од укупног броја посебних делова зграде и одређен је Одлуком о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Београда („Службени лист града Београда”, број 50/2018). Истом одлуком су прописани износи који се плаћају за текуће одржавање и инвестиционо одржавање.

9. Како се плаћа принудни управник?

Чланом 64. Закона о становању и одржавању зграда прописано је да професионални управник именован у поступку принудне управе доноси одлуку о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу са одлуком јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Чланом 65. истог Закона прописано је да власник посебног дела зграде износ утврђен у складу са чланом 64. тог закона уплаћује на текући рачун стамбене заједнице најкасније до последњег дана у месецу за текући месец, осим уколико уговором закљученим са лицем које управља и/или одржава зграду није одређено да се наплата трошкова управљања и/или одржавања зграде врши уплатом на текући рачун тог лица или преко система обједињене наплате комуналних и других услуга, у случају да је јединица локалне самоуправе успоставила такав систем.

10. Коме подносим захтев за исељење лица које се уселило у простор у згради?

У складу са чланом 77. Закона о становању и одржавању зграда ако се неко лице усели у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде без правног основа, управник стамбене заједнице, власник посебног дела или друго лице које има правни интерес има право да код надлежног органа јединице локалне самоуправе поднесе захтев за његово исељење. Захтев за исељење бесправно усељеног лица из стана подноси се Одељењу за имовинске, правне, стамбене и опште послове. Поступак за исељење из пословних просторија води се пред судом.

2. НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ:

1. Да ли можемо поред излога и улазних врата да истакнемо назив фирмe, радно време и остале податке које смо по закону обавезни да истакнемо?

Одговор: У складу са чл. 6.  Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Сл. Лист града Београда“, бр. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/2018, 26/2019, 62/2019, 17/2020 и 89/2020) оглашавање за сопствене потребе подразумева истицање пословног имена на једностраном средству за оглашавање максималне површине 0,25 m2, које садржи пословно име са подацима о делатности, седишту и друге обавезне елементе прописане Законом о привредним друштвима.

Уколико је планирано истицање пословног имена супротно наведеним ограничењима у погледу површине и садржине, у том случају сматра се да се ради о оглашавању – представљању ради подстицаја продаје сопствене робе и услуга, те је неопходно прибавити одобрење надлежног органа за постављање средства за оглашавање.

2. У случају да се одлучимо за постављање средства за оглашавање, коме бисмо прво требали да се обратимо?

Одговор: За издавање дозволе за оглашавање на површинама објеката и другим површинама потребно је да се обратите надлежном органу, а у захтев је неопходно да приложите документацију у складу са чланом 49. Одлуке о оглашавању на територији града Београда. Уколико захтев подносите Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију образац захтева можете да преузмете на сајту општине.

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град, надлежно је у случају када се захтев за оглашавање односи на средство за оглашавање чија је површина мања од 2m2 и које се налази над јавном површином, с тим да је надлежни орган ЈП „Београдска тврђава“ уколико се средство за оглашавање налази на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија. Уколико је средство за оглашавање површине веће од 2m2, као и за конзолно причвршћена рекламна средства „цимер“, надлежни орган је Секретаријат за саобраћај.

Напомињемо да је препорука да се првобитно обратите установи за заштиту споменика културе (градском или републичком заводу, у зависности од тога на ком подручју односно објекту је планирано постављање рекламног средства), из разлога што је неопходно да приложите сагласност установе за заштиту споменика културе при подношењу захтева надлежном ограну за издавање дозволе.

3. Да ли подлежемо плаћању таксе и ако је одговор потврдан, колики би износ био?

Одговор: За информације везано за таксе односно накнаде можете да се обратите Управи јавних прихода Стари град путем мејла ujpstarigrad@beograd.gov.rs или телефонским путем 011/3300-693 и 011/3300-588.

Напомињемо да се такса за подношење захтева Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију и такса за издавање решења, одређују у складу са Одлуком о локалним административним таксама и њихов износ можете да пронађете у тарифнику, односно о висини таксе за издавање решења обавестиће вас правник приликом преузимања решења.

4. Пројектујем неколико башти у различитим деловима територије ГО Стари град, те је нејасно ко је надлежни орган и која је процедура за прибављања дозволе?

Одговор: На територији ГО Стари град постоје три различите ситуације у зависности од тога на ком подручју се башта поставља, и то:

  1. Уколико се башта поставља у пешачкој зони или на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија, надлежни орган је ЈП „Београдска тврђава“, а у свим осталим случајевима надлежни орган је ГО Стари град Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију;
  2. Уколико се башта поставља на подручју које припада Историјском језгру Београда, неопходно је да постоји план постављања башти;
  3. Уколико се башта поставља на подручју за које није прописана обавеза израде плана, потребно је да се поднесе захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта. Образац захтева можете да преузмете на сајту општине.

5. У које време је предвиђено време одмора (кућни мир)?

Радним даном у времену од 16.00 до 18.00 и од 22.00 до 7.00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 14.00 до 18.00 и од 22.00 до 8.00 часова суботом и 10.00 часова недељом, станари се морају понашати на начин који обезбеђује мир и тишину у згради (време одмора).

Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично).

У случају породичних славља и других окупљања, а најкасније два дана раније станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради о томе обавесте остале станаре, с тим да се од 1.00 час после поноћи мора обезбедити мир и тишина у згради.

6.Под којим условима је дозвољено држање кућних љубимаца у згради?

Дозвољено је држати кућне љубимце (псе, мачке, украсне птице, мале глодаре, акваријумске животиње и др.), али је станар дужан да се стара да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама, земљишту за редовну употребу и не нарушавају мир и тишину у згради. Није ограничен број кућних љубимаца који се могу држати у стану.

7. Шта се сматра заједничким просторијама у згради?

Заједнички простори у згради су: степениште, улазни простори и ветробрани, заједничких ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др. и служе за потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом.

8. Ко чини Скупштину стамбене заједнице?

Чланови скупштине стамбене заједнице су сви власници посебних делова зграде. Када је власник посебног дела правно лице, у раду скупштине учествује његов законски заступник или лице које он овласти.

9. Ко може сазвати стамбене заједнице?

Иницијативу за заказивање седнице скупштине може поднети и сваки власник посебног дела. Ако управник не закаже седницу скупштине на захтев власника посебног дела у року од десет дана, власник посебног дела је може сам заказати, о чему обавезно обавештава управника.

10. Које су надлежности Скупштине стамбене заједнице?

Скупштина стамбене заједнице:

1) бира и разрешава управника;

2) доноси одлуку о поверавању послова управљања зградом, односно избору професионалног управника;

3) доноси правила власника у складу са чланом 17. став 2. овог закона;

4) доноси одлуку о узимању кредита;

5) одређује висину месечног износа који плаћају власници посебног дела за потребе извршења послова из надлежности стамбене заједнице, и то на име трошкова одржавања, трошкова за рад органа стамбене заједнице и других трошкова;

6) доноси програм одржавања заједничких делова зграде;

7) доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о поверењу послова одржавања заједничких делова зграде;

8) доноси одлуку о предузимању радова на заједничким деловима зграде;

9) доноси одлуку о одржавању земљишта за редовну употребу зграде;

10) доноси одлуку о физичко-техничком обезбеђењу зграде и ствари на земљишту које служи за редовну употребу зграде;

11) доноси одлуку о коришћењу заједничких делова зграде издавањем њихових делова трећим лицима или власницима посебних делова;

12) доноси одлуку о располагању заједничким деловима зграде;

13) доноси одлуку о начину коришћења које служи за редовну употребу зграде;

14) доноси одлуку о унапређењу заједничких делова зграде;

15) доноси одлуку о осигурању из члана 48. овог закона;

16) доноси одлуку о постављању, односно уградњи ствари на заједничким деловима зграде и земљишту које служи за редовну употребу зграде и висини накнаде коју плаћају власници тих ствари;

17) усвајају извештај о раду управника, односно професионалног управника, који посебно садржи приказ реализованих активности у односу на планиране, као и коришћењу средстава за реализацију сваке од активности;

18) доноси одлуку о висини накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде;

19) одлучује и о другим питањима од значаја за стамбену заједницу.

Скупштина стамбене заједнице одлучује на седници, али се одлуке могу доносити и давањем писаних изјава ван седнице.

О раду скупштине заједнице води се записник.

11. Која су права и обавезе управника стамбене зграде?

1) заступа и представља стамбену заједницу;

2) подноси пријаву за упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница;

3) подноси пријаву за регистрацију правила власника у складу са чланом 17. став 8. овог закона;

4) истиче решење о регистрацији стамбене заједнице на видно место у стамбеној згради;

5) врши попис посебних, заједничких и самосталних делова и врши њихово означавање;

6) успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, односно на коришћење по другом основу ( за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица име, адреса седишта и матични број);

7) извршава одлуке стамбене заједнице;

8) на основу одлуке скупштине стамбене заједнице о управљању средствима стамбене заједнице располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује отварање, вођење и гашење текућег рачуна;

9) предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији;

10) организује радове хитних интервенција;

11) организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови изводе;

12) води евиденцију о приходима и расходима стамбене заједнице;

13) подноси скупштини стамбене заједнице извештај о раду који посебно садржи приказ укупних прихода и расхода стамбене заједнице, реализованих активности у односу на планиране, као и искоришћења средстава за реализацију сваке од активности

14) врши и друге послове одређене законом.

12. Која су права и обавезе професионалног управника стамбене заједнице?

Поред послова управника професионални управник врши и следеће послове:

1) стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде;

2) прима пријаве кварова или других проблема (непоштовање кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради) сваким даном у недељи;

3) на основу примљене пријаве из тачке 2) овог става обавештава надлежни орган о проблему, односно захтева предузимање одговарајућих мера од надлежног органа;

4) евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, као и са другим подацима ако су позната (име и презиме подносиоца пријаве, лицу које је узроковало проблем и друго);

5) обезбеђује извршење радова на хитним интервенцијама;

6) предлаже скупштини стамбене зграде висину накнаде за одржавање заједничких делова зграде и земљишта на основу најмање три прикупљене понуде од лица која се баве одржавањем заједничких делова зграде и земљишта.

Професионални управник подноси извештај о свом раду стамбеној заједници најмање два пута годишње ако другачије није уговорено, а у случају престанка важења уговора о поверењу послова професионалног управљања, овај извештај подноси најкасније у року од 30 дана од дана престанка важења уговора.

Професионални управник одговара стамбеној заједници за штету коју она трпи због његових пропуста у раду, као и сваком власнику посебног, односно самосталног дела уколико због пропуста у раду професионалног управника претрпе штету на свом посебном, односно самосталном делу.

Професионални управник има право на накнаду чија се висина одређује уговором о поверењу послова професионалног управљања.

У случају принудне управе, професионални управник има право на накнаду чија је висина одређена одлуком јединице локалне самоуправе из члана 64. став 3. овог закона.

У случају спречености за рад или одсуства, професионални управник може у складу са законом издати другом лицу које има лиценцу за обављање послова професионалног управника пуномоћје за предузимање хитних и неодложних послова, које мора биту оверено у складу са законом који уређује оверу потписа.

13. Ко је у обавези да одржава и чисти фасаду зграде?

О уредном стању спољних делова зграде дужан је да се стара власник зграде, односно корисник зграде у државној својини.

О уредном стању заједничких спољних делова зграде за колективно становање и пословно-стамбене зграде, дужни су да се старају сви власници станова и других посебних делова зграде, односно закупци станова у државној својини.

О уредном стању спољних делова зграде који је у саставу одређеног стана, односно другог посебног дела зграде (тераса, лођа, прозор и сл.), дужан је да се стара власник тог стана, односно закупац стана у државној својини, односно власник тог посебног дела зграде.

О уредном стању заједничких спољних делова пословне зграде са више посебних делова, дужни су да се старају сви власници посебних делова зграде, односно корисници посебног делова зграде у државној својини.

О уредном стању спољних делова пословне зграде који је у саставу одређеног посебног дела зграде, дужан је де се стара власник тог посебног дела зграде, односно корисник тог пословног дела у државној својини.

14. Ко је у обавези да чисти снег и лед испред и око зграде?

За уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности.

Обавезе из става 1. овог члана односе се и на друге саобраћајнице површине у јавном коришћењу (интерне саобраћајнице, прилазне стазе, пешачке стазе око или између зграде и сл.).

За уклањање снега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на делу јавне саобраћајне површине, у ширини до 5м око објекта, одговорно је лице коме је одобрено постављање тог објекта.

Инвеститор и извођачи радова одговорни су за уклањање снега и леда са тротоара и пешачких стаза које се граниче са површинама на којима се изводе радови.

Уклањање снега и леда са површине из ст. 1. до 4. овог члана, врши се тако да се не затрпавају сливници, а снег и лед се одлаже тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.

НАПОМЕНА: На сајту ГО Стари град налазе се потребни обрасци за подношење захтева за добијање решења за постављање реклама, као и захтеви за постављање башти. Наведени обрасци могу се преузети и на писарници ГО Стари град. На овим обрасцима је таксативно набројано шта је потребно доставити од документације за издавање решења.

Манифестације се пријављују преко писарнице у слободној форми, а могу се пријавити и путем мејла комуналне инспекције: inspekcija@starigrad.org.rs

Комунални проблеми могу се пријавити у слободној писаној форми преко писарнице, путем мејла комуналне инспекције: inspekcija@starigrad.org.rs

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град
Македонска 42, V спрат, соба 99, телефон: 3227-104 
Дежурни контакт телефон (суботом и недељом од 7,30 – 19,00):
064/898-12-64 

3. НАЈЋЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

3.1. У ВЕЗИ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИЈАВЕ РАДОВА  ЧЛ. 135. И 148. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ:

1.Које таксе и у ком износу је потребно приложити уз захтев за издавање грађевинске дозволе и пријаву радова?

Одговор: Уз захтев за издавање грађевинске дозволе и пријаву радова прилаже се доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, а коју уплатницу са назначеним износом сам систем даје када се започне захтев; доказ о уплати републичке админстративне таксе за подношење захтева у износу од 320 динара и доказ о уплати републичке админстративне таксе за издавање решења, односно потврде о пријави радова, који износ зависи од категорије објекта и прописан је тарифним бројем 165. (издавање решења) и тарифним бројем 171а (издавање потврде) Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003…98/2020).

2. Како се израчунава допринос за уређење грађевинског земљишта за изградњу објекта који има подземне етаже?

Одговор: Допринос за уређивање грађевинског земљишта за изградњу подземних етажа објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске станице и разводна постројења, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземних етажа који се користе у комерцијалне сврхе.

3. Да ли је прописани рок за издавање грађевинске дозволе пет радних или календарских дана?

Одговор: За издавање грађевинске дозволе прописан је рок за издавање од 5 радних дана.

4. Која документација се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе и да ли је подносилац захтева дужан да достави извод из листа непокретности као доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту?

Одговор: Чланом 135. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу израђене у складу са прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе о уплати СГ одговарајућих такси и накнада и друге доказе прописане прописом којим се уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

Уколико је одговарајуће право на земљишту или објекту уписано у јавној књизи, надлежни орган по службеној дужности прибавља извод из листа непокретности.

5. Шта је потребно приложити као одговарајући доказ на објекту и земљишту уз захтев за издавање грађевинске дозволе за доградњу објекта?

Одговор: За доградњу објекта потребна је оверена сагласност свих власника посебних делова објекта и корисника, односно власника катастарске парцеле на којој се изводе радови.

6.Да ли се као доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, уз пријаву радова прилаже уплатница?

Одговор: Уз пријаву радова по грађевинској дозволи прилаже се потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП да је инвеститор регулисао обавезе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

3.2. НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ГРАЂАНА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ:

Грађани се најчешће обраћају у вези са питањима која се односе на документацију која се прилаже уз одређени захтев за извођење радова, које таксе, у ком износу и на који рачун се уплаћују, у ком року ће бити донета одлука.

У зависности од врсте радова, конкретно за издавање решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, и то за пре намену заједничких просторија у стан/пословни простор, реконструкцију/адаптацију стана/пословног простора, инвестиционо одржавање фасаде, уградњу лифта и сл.) Одељење даје одговоре у складу Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 –испр, 64/2010 –Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –Одлука УС, 50/2013 –Одлука УС, 98/2013 –Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др. закон и 9/2020),Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019) и другим пратећим правилницима и уредбама, Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020 – др. закон), Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003,…, 98/2020 – усклађени дин. изн.), Одлуком о накнадама за послове регистрације и других услуга које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 119/2003,…, 91/2020) и другим прописима, водећи рачуна о стварној и месној надлежности.

1. Шта је потребно приложити уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на пренамени заједничке просторије – нпр. сушионице, вешернице, таванског простора у стамбени простор, све у волумену и габариту постојећег објекта, у погледу имовинскоправног основа?

Одговор: Писмене сагласности 2/3 већине чланова скупштине стамбене заједнице од укупног броја гласова; одлуку скупштине стамбене заједнице; уговор о преносу права својине над заједничким делом зграде, закључен са стамбеном заједницом оверен код јавног бележника, сходно члану 44. став 2. и члану 9. став 3. Закона о становању и одржавању зграда.

 2. Шта је потребно приложити уз захтев за издавање решења за извођење радова на инвестиционом одржавању фасаде у погледу имовинскоправног основа?

Одговор: Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању фасаде подноси стамбена заједница, уз који прилаже одлуку скупштине стамбене заједнице донету обичном већином гласова присутних чланова, који имају право гласа по одређеном питању, са писменим сагласностима чланова Скупштине стамбене заједнице, сходно члану 44. став 1. и члана 42. став 1. тачка 8. Закона о становању и одржавању зграда.

3. Шта је потребно приложити уз захтев за издавање решења за адаптацију стана/пословног простора у погледу имовинскоправног основа?

Одговор: Доказ о праву својине на предметном стану/пословном простору, осим уколико је то право уписано у катастру непокретности, у ком случају ово Одељење тај доказ прибавља у ЦИС-у по службеној дужности.

4. Да ли је за формирање отвора за врата на месту постојећег прозора на фасадном зиду пословног простора потребно прибавити сагласност Скупштине стамбене заједнице?

Одговор: Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на формирању отвора за врата на месту постојећег прозора на фасадном зиду пословног простора, као заједничког дела зграде, потребно је приложити одлуку скупштине стамбене заједнице донету обичном већином гласова присутних чланова, који имају право гласа по одређеном питању, са писменим сагласностима чланова Скупштине стамбене заједнице, сходно члану 44. став 1. и члана 42. став 1. тачка 8. Закона о становању и одржавању зграда.

5. Које таксе се уплаћују у поступку обједињене процедуре за издавање решења за извођење радова сходно члану 145. Закона о планирању и изградњи?

Одговор: Уз захтев се прилаже републичка административна такса за подношење захтева сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама и износи 320,00 динара, а за доношење решења сходно тарифном броју 165. истог Закона, у зависности од категорије објекта: за објекат А категорије 470,00 динара, за објекат Б категорије 3.770,00 динара а за објекат В категорије 5.660,00 динара, на рачун 840-742221843-57, модел број 97 позив на број 44-018.

– Накнада за ЦЕОП сходно члану 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре износи: за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара. Накнада за ЦЕОП се уплаћује на рачун Агенције за привредне регистре.

6. Питање: Који је рок за доношење решења за извођење радова сходно члану 145. Закона о планирању и изградњи?

Одговор: Рок за доношење решења за извођење радова сходно члану 145. Закона о планирању и изградњи је пет радних дана од дана подношења захтева.

7.  Да ли у поступку издавања употребне дозволе постоји обавеза регулисања односа са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда?

Одговор: У поступку издавања употребне дозволе Одељење у ЦИС-а по службеној дужности прибавља Коначан обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, којим се уређују односи са наведеном Дирекцијом.

8. Шта спада у радове на текућем одржавању објекта и да ли је потребна дозвола за њихово извођење?

Одговор: Радови на текућем (редовном) одржавању објекта дефинисани су чланом 2. ставом 1. тачком 36а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), као радови који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме, без повећања капацитета, и други слични радови, ако се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење, и за исте није потребно прибављати акт надлежног органа за извођење радова, у складу са чланом 144. Закона о планирању и изградњу, имајући у виду члан 201. став 7. тачка 13а. истог Закона, а сходно члану 2. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (“Службени гласник РС”, број 102/2020);

9. До колико m² је надлежна Општина?

Одговор: Одељење за грађевинске послове Управе Градске општине Стари град је надлежно за издавање одобрења за извођење радова, односно изградњу објеката до 1.500 m² бруто развијене грађевинске површине, као и у поступцима озакоњења објеката до 400 m² бруто развијене грађевинске површине;

10. Шта је потребно за уградњу / изградњу лифта од техничке документације?

Одговор: Уколико се лифт уграђује у оквиру постојећег објекта, тј. у волумену и габариту постојећег објекта, потребно је прибавити одобрење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и доставити:

– Локацијске услове издате од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са чланом 5. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20);

– Идејни пројекат урађен у складу са локацијским условима и подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019), а имајући у виду одредбе члана 201. став 7. тачка 13а. Закона о планирању и изградњи и чланове 3. и 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу извођења радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“, број 102/2020);

Уколико се ради уградње лифта изводе радови на доградњи објекта, тј. радови ван волумена и габарита постојећег објекта, потребно је прибавити грађевинску дозволу у складу са чланом 135. закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и доставити:

– Локацијске услове издате од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са чланом 5. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20);

– Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу, урађене у складу са локацијским условима и подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019);

Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019).

11. Шта је потребно од техничке документације за замену фасадне столарије (прозора, врата)?

Одговор: Уколико се изводе радови на замени спољашње столарије и браварије у свему према постојећем стању, тако да се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење, за исте није потребно прибављати акт надлежног органа за извођење радова, у складу са чланом 144. Закона о планирању и изградњу, имајући у виду члан 201. став 7. тачка 13а. истог Закона, а сходно члану 2. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (“Службени гласник РС”, број 102/2020);

Уколико се изводе радови на замени спољашње столарије и браварије који нису у свему према постојећем стању и ако имају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење, за исте је потребно поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању објекта у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и доставити технички опис и попис радова урађен од стране одговорног пројектанта и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда уколико се објекат налази у оквиру заштићене зоне; Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019);

12. Која је дозвола и техничка документација потребна за замену кровног покривача/ малтерисању и кречењу фасаде објекта / замену олука?

Одговор: Наведени радови спадају у радове на инвестиционом одржавању објекта и дефинисани су чланом 2. ставом 1. тачком 36. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), као извођење грађевинско-занатских, односно других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације и за предметне радове потребно је поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању објекта у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и доставити технички опис и попис радова урађен од стране одговорног пројектанта и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда уколико се објекат налази у оквиру заштићене зоне;

Уколико предвиђени радови превазилазе оквире инвестиционог одржавања, односно уколико на фасади постоји декоративна пластика и сл. потребно је прибавити решење о одобрењу извођења радова од стране надлежног органа у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и доставити Идејни пројекат урађен у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019), а имајући у виду одредбе члана 201. став 7. тачка 13а. Закона о планирању и изградњи и чланове 3. и 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу извођења радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“, број 102/2020), као и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда уколико се објекат налази у оквиру заштићене зоне;

Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019);

13. Која техничка документација треба за адаптацију објекта?

Одговор: Наведени радови дефинисани су чланом 2. ставом 1. тачком 34. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), као извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине и за предметне радове потребно је прибавити решење о одобрењу извођења радова од стране надлежног органа у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и доставити Идејни пројекат урађен у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019), а имајући у виду одредбе члана 201. став 7. тачка 13а. Закона о планирању и изградњи и чланове 3. и 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу извођења радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“, број 102/2020), као и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда уколико се објекат налази у оквиру заштићене зоне;

Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019);

14. Која је техничка документација потребна за санацију објекта?

Одговор: Наведени радови дефинисани су чланом 2. ставом 1. тачком 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), као извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији и за предметне радове потребно је прибавити решење о одобрењу извођења радова од стране надлежног органа у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и доставити Идејни пројекат урађен у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019), а имајући у виду одредбе члана 201. став 7. тачка 13а. Закона о планирању и изградњи и чланове 3. и 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу извођења радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“, број 102/2020), као и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда уколико се објекат налази у оквиру заштићене зоне;

Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019);

15. Шта је потребно од техничке документације за реконструкцију објекта?

Одговор: Наведени радови дефинисани су чланом 2. ставом 1. тачком 32. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), као извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта којима се утиче на испуњавање основних захтева за објекат, мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета и за предметне радове потребно је прибавити решење о одобрењу извођења радова од стране надлежног органа у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и доставити Идејни пројекат урађен у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019), а имајући у виду одредбе члана 201. став 7. тачка 13а. Закона о планирању и изградњи и чланове 3. и 4. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу извођења радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“, број 102/2020), као и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда уколико се објекат налази у оквиру заштићене зоне;

Уколико су планирани радови на реконструкцији са променом спољашњег изгледа објекта и повећању капацитета инсталација потребно је доставити Локацијске услове издате од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са чланом 5. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20);

Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019);

16. Шта је потребно од техничке документације за изградњу / доградњу објекта?

Одговор: У складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) за изградњу објекта потребно је прибавити грађевинску дозволу, која се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе надлержном органу достави Пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу израђене у складу са прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације, као и Локацијске услове издате од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са чланом 5. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20);

Захтев се подноси електронским путем преко сајта АПР-а у поступку обједињене процедуре, а у складу са Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник РС”, број 68/2019);

17. Која је дозвола и техничка документација потребна за пренамену тавана / подрума у стан / пословни простор у оквиру постојећег волумена о габарита објекта?

Одговор: Потребно је прибавити решење о одобрењу извођења радова од стране надлежног органа у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и доставити:

– Локацијске услове издате од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са чланом 5. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/20);

– Идејни пројекат урађен у складу са локацијским условима и подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, и то

4. Које су цене извода у матичној служби?

Матична служба ради у оквиру Секретаријата за управу Града Београда. Све информације могу се добити у Јединственом управном месту (ЈУМ), на шалтеру матичне службе Стари град, Македонска 42,  телефонски или путем мејла: maticaristarigrad@beograd.gov.rs

  • Извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу је 440 динара,
  • уверење о држављанству 800 динара, док је цена
  • извода из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу 740 динара.

Пример уплатнице:
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 44-018
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије

5. Како проверити висину пореза за физичка и правна лица?

Порез на имовину физичких лица може се проверити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 77, телефон 011/330-0-688.

Информације о порезу на имовину за правна лица могу се добити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 80, телефон 011/330-0-542.

Све остале информације у вези пореза могу се добити у Пореској управи у Булевару деспота Стефана 118, телефон 011/2057-906.

6. Локалне административне таксе – Погледајте ОВДЕ

 

     7. Републичке административне таксе – Погледајте ОВДЕ