КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Заменик председника Градске општине Стари град, из Београда, Македонска 42, на основу члана 61. Одлуке о организацији и раду органа општине Стари град („Сл. лист града Београда“, број 15/06 – пречишћен текст), одредби Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката – пречишћен текст (Сл. лист града Београда, број 31/02, 5/03, 11/05 и 18/06) и Плана за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, (Сл. лист града Београда бр. 20/07), р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду, на територији општине Стари град, за постављање:

1. РАСХЛАДНИХ КОМОРА ЗА СЛАДОЛЕД
2. АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ
3. РОТАЦИОНИХ СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ РАЗГЛЕДНИЦА И ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
4. РОТАЦИОНИХ СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ
5. КОЛИЦА – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА
6. КОЛИЦА – ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА
7. РАСКЛОПИВИХ ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

8. ТЕЗГИ – САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ

9. МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ БАЛОНА

10. ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ

11. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА

12. ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ НА ПЕРИОД ДО 31.07.2008. ГОДИНЕ, ОСИМ ОБЈЕКАТА ИЗ ТАЧКЕ 1. КОЈИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ ОД ДАНА ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДО 15.11.2007. ГОДИНЕ И ОД 15.03. ДО 31.07.2008. ГОДИНЕ.

Преглед локација за постављање привремених објеката дат је у Плану постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, објављеном у Службеном листу града Београда бр. 20/07.

Врсте објеката, локације и објекти на локацијама и намена објеката, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен избор корисника локације, садржан је у Конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети код секретара Комисије на првом спрату зграде у Ул. Македонска 42, у соби број 15, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Политика“, уз подношење доказа о уплати, и то за све објекте у износу од 8.000,00 динара, бесповратно, изузев за објекте под тачкама 8, 9 и 10, за које се утврђује износ од 3.000,00 динара, бесповратно, (на име учешћа у надокнади трошкова спровођења конкурса), кориснику: Општина Стари град, у корист рачуна „приходи општинских органа управе“, број: 840-742351843-94, по моделу 97, са обавезним позивом на број 44-018.

Понуђач који конкурише за постављање више објеката, дужан је да откупи по једну конкурсну документацију за сваки објекат. Без доказа о откупу конкурсне документације, пријава ће се сматрати неуредном и неће бити разматрана.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом или преко Писарнице Општинске управе, у року од 8 дана, почев од првог наредног дана од дана објављивања у дневном листу „Политика“.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу, који је саставни део Конкурсне документације.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Понуде ће бити јавно отваране у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Великој сали у приземљу, 7. августа 2007. године.

Комисија ће, најдаље у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда, извршити избор корисника локација и о томе писмено известити све учеснике конкурса.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859 и 3223-345.