ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИКА

Датум оглашавања: 24.11.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 09.12.2021. године

Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  СТАРИ ГРАД

 

На основу члана  4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон,  95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон ) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7921/2021 од 27. августа 2021. године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град (I– 03 број: 020-3-20/21, 020-3-52/2021,  020-3-65/2021,  020-3-75/2021 и 020-3-107/2021) начелник Управе градске општине,

 оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ  МЕСТА  ПРИПРАВНИКА

 I – Орган у коме се радно место попуњава: Управа градске општине Стари град у Београду, улица Македонска број 42                  

II – Радно место на којем се врши пријем:

Послови пружања информација и информисања грађана, звање: млађи сарадник, један извршилац у Служби за односе са јавношћу, Услужном центру

Опис послa: обавља једноставније стручне и административно-техничке послове који се односе на припрему података и информације грађанима о надлежностима градске општине, непосредна комуникација са грађанима, информисање о свим питањима у надлежности градске општине и обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава:

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87 /2018) и  Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС, бр 83/2014,58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење).

 III. Услови  за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV .  Трајање рада:

Радни однос се заснива на одређено време.

V. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 24.11.2021. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: www.starigrad.org.rs.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућству мејл адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

–  уверење о држављанству ( не старије од шест месеци);

–  извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у („Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),

–   доказ о одговарајућој стручној спреми;

–  исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос);

– да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VII.  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, улица Македонска 42, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника и намештеника“.

 VIII. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Ана Ковачевић, телефон: 011/3300-551, радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

IX. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, улица  Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

ВЛАДИМИР БАЋОВИЋ

ПРИЛОГ – Изјава у вези са прибављањем података