САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

Савет за здравље је  стално радно тело Скупштине градске општине Стари град. Савет обавља послове у складу и на начин утврђен Пословником Скупштине градске општине Стари град. Мандат за чланове Савета, као сталnог радног тела, траје четири године.

Стручне послове за потребе Савета за здравље обавља надлежна унутрашња организациона јединица за скупштинске послове Управе градске општине Стари град.

ПРЕДСЕДНИК: 

Чланови: