САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ

Савет за здравље је  стално радно тело Скупштине градске општине Стари град. Савет обавља послове у складу и на начин утврђен Пословником Скупштине градске општине Стари град. Мандат за чланове Савета, као сталог радног тела, траје четири године.

Стручне послове за потребе Савета за здравље обавља надлежна унутрашња организациона јединица за скупштинске послове Управе градске општине Стари град.

ПРЕДСЕДНИК: Др Весна Књегињић, из реда одборника.

Чланови:

  1. Милица Радаковић, из реда грађана;
  2. Тијана Радаковић Милошевић, из реда одборника;
  3. Саша Бјелица, из реда грађана;
  4. Др Славка Митричевић, из реда грађана;
  5. Доц. Др Ива Милинковић, из реда грађана;
  6. Милена Нешковић, из реда грађана;
  7. Др Ивана Христић, из реда грађана;
  8. Даниела Белоичић, из реда грађана.