11. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-37/2021 – 02.09.2021. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 06.09.2021. године (понедељак) у 16.00 сати

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ПРОСТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИЦИ И ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 10. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 21.06.2021. године и предлози уз тачке Дневног реда.

Предлог за тачку 1. се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

ДОПУНА ПРЕДЛОГ ЗА ТАЧКУ 1:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ