СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ: РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА ЗА БЛОК 4А1

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 18.1.2024. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине Стари град и Палилула за блок 4А1, на рани јавни увид, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА 
АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА
ЗА БЛОК 4А1

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 29. јануара до 12. фебруара 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2
. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 12. фебруаром 2024. године. 

ПРИЛОГ: Текст и графика