ПОЧЕЛА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

Локални акциони план за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од  2024. до 2026. године представља документ јавне политике, којим се на локалном нивоу операционализују циљеви и мере дате националном Стратегијом за родну равноправност за период 2021-2030. године. Локални акциони план се реализује у оквиру пројекта „Building Gender Equality through Gender Budgeting for Institutional Transformation-BUDGET IT”, у оквиру Програма Horizon-WIDERA-2022-ERA-01, а који финансира Европска комисија.

Градска општина Стари град је усвојила и Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу 2017. године, одлуком Скупштине градске општине Стари град. На тај начин Градска општина Стари град се обавезала да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане повељом.

Јавна расправа о овом важном стратешком документу почела је  28. децембра 2023. године и траје до 11. јануара 2024. године.

Нацрт локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, израдила је Радна група, образована решењем председника градске општине, број 020-899/2023. од 11.10.2023. године, у сарадњи са Саветом за родну равноправност на територији Градске општине Стари град и експертима ангажованим у оквиру реализације пројекта „Building Gender Equality through gender budgeting for Institutional Transformation“.

Oпшти циљ пројекта је стварање институционалне трансформације који тежи ка инклузивној родној + равноправности, кроз партиципативни и колаборативни процес размене знања, умрежавање, изградњу капацитета и унапређења репутације за партнерске институције. Један од резултата пројекта, је и усвојен Локални акциони план за родну равноправност свих партнерских институција.

Веће ГО Стари град упућује Јавни позив представницима државних органа и организација, удружења грађана, привредних субјеката, стручне јавности, као и свим заинтересованим лицима за учешће у јавној расправи.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Радној групи за израду Нацрта плана преко Обрасца (у Прилогу) на електронску адресу:  svukovic@starigrad.org.rs , са назнаком „Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, или поштом на адресу: Радна група за израду Нацрта Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године, Македонска улица, број 42, Београд са назнаком „За Јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године“, најкасније до 11. 01.2024. године.

По окончању јавне расправе Радна група ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана који ће потом објавити на интернет презентацији ГО Стари град.

ПРИЛОГ:

1.Закључак о спровођењу јавне расправе ЛАП

2. Нацрт ЛАП – родна равноптавност

3.Образац за достављање коментара