ИЗБОРИ 2024: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

I-04 број 208-1/2024– 4. 4. 2024. године

Београд, Македонска 42

vbacovic@starigrad.org.rs

телефон 011 32 27 016

www.starigrad.org.rs

Градска општина Стари град у Београду, Управа градске општине, Македонска 42, на основу члана 14. став. 1. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) и Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда који ће се одржати дана 2.6.2024. године, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Управа градске општине Стари град, као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје Градске општине Стари град, излаже на увид део бирачког списка за подручје Градске општине Стари град.

Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана омогућава провера да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Бирачки списак је изложен у згради Градске општине Стари град, у улици Македонска број 42, канцеларија број 56, трећи спрат и канцеларија 92, пети спрат.

Увид у Јединственои бирачки списак, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (https://upit.birackispisak.gov.rs/) и Републичке изборне комисије (https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera-izvoda-iz-birackog-spiska.php) уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку грађани могу поднети сваког радног дана, до 17.5.2024. године у 24.00 часа, када орган надлежан за вођење Јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Управа градске општине Стари град, по овлашћењу начелника Градске управе града Београда, број 031-269/2021-Н од 14.12.2021. године, до закључења бирачког списка, односно до 17.5.2024. године, до 24.00 часа.

Након закључења бирачког списка, односно  од 18.5.2024. године, па све до 72 часа пре дана избора односно 29.5.2024. године,  грађани могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Управе градске општине Стари град, по месту пребивалишта.

Увид у бирачки списак и промене у бирачком списку грађани могу вршити, сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Владимир Баћовић

ПРИЛОГ:

Oбавештење о излагању на увид Бирачког списка за подручје ГО Стари град