Веће Градске општине Стари град

Сходно Статуту Градске општине извршни органи Градске општине су Председник Градске општине и Веће Градске општине.

Веће Градске општине Стари град, чине председник Градске општине, заменик председника Градске општине по функцији, и девет чланова.

Чланове Већа Градске општине, на предлог председника Градске општине, бирају одборници Скупштине Градске општине.

Надлежности Већа ГО Стари град су: утврђивање предлога буџета Градске општине и надзор над радом Управе Градске општине. Веће има надлежности и у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга Градске општине, решава сукоб надлежности између Управе Градске општине, јавних предузећа, органа, организација и служби чији је оснивач Градска општина. Веће Градске општине даје мишљење председнику Градске општине на његов захтев у вези са питањима из његове надлежности, помаже председнику у вршењу других послова из његове надлежности и доноси појединачне акте у складу са Одлуком о организацији и раду органа Градске општине Стари град и другим актима Скупштине Градске општине.

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД:

1. НЕДЕЉКО ЈОВАНОВИЋ, ИЗ РЕДА ГРАЂАНА

електронска пошта: njovanovic@starigrad.org.rs

2. АНДРЕЈA КЕСИЋ, ИЗ РЕДА ГРАЂАНА

електронска пошта: akesic@starigrad.org.rs

3. БРАНИСЛАВ ЗЕЦ, ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА

електронска пошта: bzec@starigrad.org.rs

4. НИКОЛА БЛАГОЈЕВИЋ, ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА

електронска пошта: nblagojevic@starigrad.org.rs

5. БОЈАН КАЛАБА, ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА

електронска пошта: bkalaba@starigrad.org.rs

Телефони Већа : 011/3222-626, 011/3222-627