НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Како се може добити „Староградска картица“ и које програме и погодности обухвата?

„Староградску картицу“ може добити сваки грађанин/ка који има пребивалиште на територији општине Стари град. Картица се прузима уз личну карту у канцеларији Kонтакт центра, у приземљу општинске зграде, Македонска 42. Сви грађани који поседују картицу имају право на попусте, а више информација о остваривању права на попусте може се добити на ЛИНКУ.

Уз „Староградску картицу“ пензионери имају могућност да отпутују на излете које за њих организује општина, бесплатну карту за Сениор фест, курсеве енглеског језика или рачунара, као и бесплатне карте за позориште.

2. Која је процедура за формирање стамбених заједница?

Упутство о томе како у три корака формирати стамбену заједницу налази се на сајту Градске општине Стари град (линк), која је једина општина која је ову врсту услуге обезбедила својим суграђанима, а додатну правну помоћ и питања о новом Закону о становању Старограђани могу добити лично у канцеларији 43 на трећем спрату општинске зграде (Улица Македонска 42), путем мејл адресе stambenazajednica@starigrad.org.rs или позивом на бројеве телефона: 322-8-525 и 330-0-609.

3. Како се могу добити кесе за псећи измет, као и шта је GOBUSTERS?

Кесе за измет кућних љубимаца могу добити сви Старограђани, али претходно је потребно проверити да ли их још имају у улазу својих зграда.

GOBUSTERS је реворуционарна патрола коју чине две машине за чишћење псећег измета са тротоара староградских улица. Грађани имају могућност да пријаве критичне тачке по питању псећег измета позивом општинском Контакт центру на број телефона 785-2-999.

GOBUSTERS патролира улицама Старог града радним данима према плану рада, а по пријавама грађана на терен излазе сутрадан.

4. Које су цене извода у матичној служби?

Матична служба ради у оквиру Секретаријата за управу Града Београда. Све информације могу се добити у матичној служби Стари град, Нушићева 27, први спрат или путем телефона 063 238 675, 063 692 509  или путем мејла: maticaristarigrad@beograd.gov.rs

Извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу је 440 динара, уверење о држављанству 800 динара, док је цена извода из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу 740 динара.

Пример уплатнице:
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 44-018
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије

5. Како проверити висину пореза за физичка и правна лица?

Порез на имовину физичких лица може се проверити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 77, телефон 330-0-688.

Информације о порезу на имовину за правна лица могу се добити у Управи јавних прихода Града Београда, огранак Стари град, четврти спрат општине, канцеларија 80, телефон 330-0-542.

Све остале информације у вези пореза могу се добити у Пореској управи у Булевару деспота Стефана 118, телефон 2057-906.

6. Како прибавити дозволе за баште, рекламе? Како пријавити манифестацију? Како пријавити комуналне проблеме?

На сајту ГО Стари град налазе се потребни обрасци за подношење захтева за добијање решења за постављање реклама, као и захтеви за постављање башти. Наведени обрасци могу се преузети и на писарници ГО Стари град. На овим обрасцима је таксативно набројано шта је потребно доставити од документације за издавање решења.

Манифестације се пријављују преко писарнице у слободној форми, а могу се пријавити и путем мејла комуналне инспекције: inspekcija@starigrad.org.rs

Комунални проблеми могу се пријавити у слободној писаној форми преко писарнице, путем мејла комуналне инспекције: inspekcija@starigrad.org.rs или путем интернет апликације Грађанин инспектор која се налази на сајту ГО Стари град.

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град
Македонска 42, V спрат, соба 99, телефон: 3227-104 
Дежурни контакт телефон (суботом и недељом од 7,30 – 19,00):
064/898-12-64 

7. Како пријавити грађевинске радове?

За све радове који се пријављују Одељењу за грађевинске послове, захтеви морају да се поднесу електроснким путем преко сајта Агенције за привредне регистре (АПР) – грађевинске дозволе, приступ централном информационом систему, при чему линк постоји и на интернет страници ГО Стари град. У зависности од врсте и обима планираних радова, подноси се адекватан електронски захтев, уз који се прилаже одговарајућа техничка документација и правни основ, све у складу са важећом законском регулативом.

8. Како се може пријавити на конкурс „Заједно за вашу зграду“ и за коју висину средстава?

Да бисте се пријавили на конкурс „Заједно за вашу зграду“ потребно је да пратите сајт општине Стари град и да будете у току када конкурс буде расписан. Конкурс увек садржи све потребне информације и услове за пријаву, тако да одмах можете сазнати и шта вам је потребно од документације.

На четврти конкурс у оквиру пројекта „Заједно за вашу зграду” пријавило се 725 зграда, а ГО Стари град је у априлу 2016. године објавила списак скупштина и савета зграда којима су одобрена средства. Резултати конкурса су и даље важећи, а зградама ће новац бити исплаћен чим се за то стекну услови.

За све додатне информације на располагању вам је и телефон Контакт центра 785-2-999. Радно време је од 8 до 16 часова.

9. ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ – примена од 01.01.2018.

Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“, број 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16 и 67/17)

ТАКСЕНА ТАРИФА

ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРЕДЛОГ, ПРИЈАВА, ДРУГИ ПОДНЕСАК (Тарифни број 1.) – 310
ПРАВНИ ЛЕКОВИ-жалба (Тарифни број 2.) – 456
ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК (Тарифни број 2.) – 2.663
ОПОМЕНА ЗА ТАКСУ (Тарифни број 3.) – 269
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА И ПОТВРДА (Тарифни број 3.) – 310

ПРЕПИС АКТА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА КОД ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (Тарифни број 10.)
тачка 1. за препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала – 404
тачка 2. за разгледање списа код органа односно организационе јединице, за сваки започети сат по – 360

ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ КОЈЕ ДОНОСЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВА ГРАДСКИХ ОПШТИНА (Тарифни број 11.)
тачка 2. уверење о посебним деловима објекта – станова а) за један стан – 268
б) од два до десет станова – 750
в) преко десет станова – 1.501
тачка 3. уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места или пословног простора
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал) – 247
б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала)  – 685
в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора (локала) – 1.432
г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено-пословне зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације – 2.783
тачка 4. решење о исељењу бесправно усељених лица – 2.789
тачка 5. увођење у посед физичких лица (по захтеву странке) – 697
тачка 6. решење о постављању привремених објеката – 6.434
тачка 7. решење о привременом заузећу јавних површина (тезге и други покретни привремени објекти) – 2.145
тачка 8. решење о постављању објекта за оглашавање односно огласног средства – 3.540
тачка 9. решење о привременом заузећу јавних површина (баште, забавни паркови, циркуси и слично) – 9.171
тачка 10. решење о сечи и орезивању стабала
Напомена: такса за решење не плаћа се када се ради о захтеву за сечу или орезивање стабала на јавној зеленој површини – 429

ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ – За послове давања сагласности из тарифног броја 5. тач. 7. и 8., које су услов за доношење решења од стране Управе градске општине, таксу наплаћује управа градске општине на прописани уплатни рачун Градске административне таксе:
број 840-742241843-03, у позиву на број: модел 97, а у наставку: 27-501-08.
тачка 7. сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених и повремених објеката – 3.955
тачка 8. потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта – 2.595

1. ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 840-742251843-73
Сврха уплате: ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Корисник: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Уплатити износ од: _________________ динара
Позив на број: 97 44-018

2. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ИЗНОС:
захтев 310,00 динара
решење 518,00 динара
ЖИРО РАЧУН БРОЈ: 840-742241843-03
Сврха уплате: ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Корисник: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Уплатити износ од: _________________ динара
Позив на број: 29-501-33018

10. РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ – примена од 01.07.2018.

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018-исправка и 50/2018 – усклађени дин. изн.)

1. ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРЕДЛОГ, ПРИЈАВА, ДРУГИ ПОДНЕСАК …………. 310,00 дин.
(Тарифни број 1.)

2. ПРАВНИ ЛЕКОВИ (жалба) …………………………………………………………470,00 дин.
(Тарифни број 6.)

4. ОПОМЕНА ЗА ТАКСУ …………………………………………………………………270,00 дин.
(Тарифни број 18.)

5. ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК ……………………………………………………….2.700,00 дин.
(Тарифни број 8.)

6. РЕШЕЊЕ ………………………………………………………………………….. 530,00 дин.
(Тарифни број 9.)

6. УВЕРЕЊЕ, ПОТВРДА ……………………………………………………………….. 310,00 дин.
(Тарифни број 11.)

7. РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА код органа, за сваки започети сат по ……….360,00 дин.
(Тарифни број 15.)

8. РЕШЕЊЕ које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова
којима се одобрава изградња објекта или извођење радова, и то:
1) за објекат категорије А …………………………………………………………… 460,00 дин.
2) за објекат категорије Б ……………………………………………………….. 3.640,00 дин.
(Тарифни број 165. став 1. тачка 1. и 2.)

9. РЕШЕЊЕ којим се одобрава употреба објекта
1) за објекат категорије А ……………………………………………………….. 1.820,00 дин.
2) за објекат категорије Б ……………………………………………………….. 9.110,00 дин.
(Тарифни број 170. став 1. тачка 1. и 2.)

10. за ПОТВРДУ надлежног органа о пријави радова у складу
са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за
извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом, и то:
1) за објекат категорије А …………………………………………………………… 910,00 дин.
2)за објекат категорије Б …………………………………………………………. 4.550,00 дин.
(Тарифни број 171а. став 1. тачка 1. и 2.)

УПЛАТА НА:
ЖИРО РАЧУН БРОЈ:
840-742221843-57
Сврха уплате: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Уплатити износ од: _________________ динара
Позив на број: 97 44-018