EЛЕКТРОНСКИ ЗАХТЕВИ МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ

ЕЛЕКТРОНСКО СЛАЊЕ ЗАХТЕВА МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ СТАРИ ГРАД

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ НАРЕДНА УПУТСТВА!

Молимо Вас да приликом слања електронског захтева за извод не вршите плаћање такси већ ћете то урадити када службеник утврди да имате права да подигнете извод за лице за које вршите слање захтева електронским путем.

Изводи из матичних књига и уверења издају се на лични захтев, затим супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији (брат,сестра), усвојитељу или старатељу, а другим лицима искључиво уз овлашћење оверене код нотара.

Поднети захтеви до 13:00 часова се издају наредног дана, а поднети захтеви после 13:00 часова се издају за два радна дана.

Изводи и уверења о држављанству се преузимају у просторијама општине Стари град – Шалтер Сала на шалтерима Матичне Службе од 13-14 часова.

Више информација о Матичној служби и контакт подацима можете пронаћи на следећем линку.


  Сходно члану 9 ст. 3 Закона о општем управном поступку, ("Сл. гласник РС" бр. 18/16), орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.

  Иако је орган обавезан да изврши увид, брибави и обради личне податке, изјављујем да желим сам да прибавим исправу по попуњеном захтеву.

  ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
  (изабрати извод који тражите)

  ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗА КОЈЕ ТРАЖИТЕ ИЗВОД:

  ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:

  Основ подизања