Служба за јавне набавке

Служба за јавне набавке обавља послове јавних набавки (прикупља информације о потребама Одељења и Служби за добрима, услугама и радовима, припрема предлог Плана јавних набавки добара, услуга и радова и Плана набавки добара, услуга и радова на које се Закон не примењује за наредну годину,

Припрема измене и допуне Планова набавки, објављује усвојене планове, измене и допуне на Порталу јавних набавки и интернет страници Градске општине,

Припрема одлуке о покретању поступка, предлог решења о образовању комисије за спровођење поступака јавних набавки, припрема конкурсне документације за јавне набавке, објављује позиве за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници општине,

Припрема измене и допуне конкурсне документације и исте објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Градске општине, припрема обавештење о продужетку рока за доставу понуда и исто објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Градске општине,

Припрема предлоге о додели уговора о јавној набавци и прихватању понуда, објављује Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници Градске општине, припрема Уговоре и доставља их на потписивање, припрема обавештење о закљученом Уговору и исто објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници општине,

Води евиденцију закључених Уговора о јавним набавкама у отвореним поступцима, преговарачким поступцима и поступцима мале вредности, збирним подацима о исходима јавних набавки, евиденцију о обустављеним и поништеним поступцима и о извршењу Плана јавних набавки и тромесечно доставља извештаје Управи за јавне набавке,

Обавља послове предвиђене ММ модулом програма САП, уноси закључене уговоре, предаје Одељењу за буџет и финансије налоге за требовање материјала и основних средстава.