Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i Uslužni centar

Odeljenje za Skupštinske poslove, poslove Veća i Predsednika i Uslužni centar vrši stručne, savetodavne i organizacione poslove za Skupštinu, Veće i Predsednika Gradske opštine, i njihova radna tela, kada su ti poslovi posebnim aktom o obrazovanju radnih tela stavljeni u nadležnost ovog Odeljenja; vrši pripremu i izradu normativnih i svih drugih akata, u saradnji sa resornim Odeljenjima i Službom, čiji je donosilac Skupština, Veće ili Predsednik, ukoliko za pripremu i izradu nisu zaduženi posebnim propisima ili odlukama, drugi organi, tela ili javna preduzeća ili Ustanova čiji je osnivač Gradska opština; vrši stručne poslove u oblasti ostvarivanja prava iz radnog odnosa izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Skupštini Gradske opštine; vodi registar funkcionera i dostavlja podatke o tome Agenciji za borbu protiv korupcije; stara se o čuvanju izvornih dokumenata o radu organa Gradske opštine, vodi evidencije o održanim sednicama; stara se o objavljivanju akata organa Gradske opštine u javnim glasilima; priprema informacije o određenim pitanjima za potrebe organa; priprema informacije o određenim pitanjima za potrebe organa Gradske opštine; pruža stručnu pomoć zaduženom članu Veća u pripremi odluke Veća u drugostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti Gradske opštine, o kojima odlučuje Veće, kao drugostepeni organ; razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, upućene organima Gradske opštine, i u vezi sa tim pribavlja informacije resornih odeljenja, javnih preduzeća ili ustanova i obaveštava građane o postupanju; obavlja administrativno tehničke poslove za izabrana, imenovana i postavljena lica u Gradskoj opštini;

Vrši poslove pisarnice, poslove dostave, poslove biroa za nađene stvari na teritoriji grada Beograda;

Obavlja poslove vezane za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na teritoriji Gradske opštine; vrši poslove vezane za sprovođenje i realizaciju posebnih programa u oblasti društvenih delatnosti, a koji se odnose na saradnju sa ustanovama, društvenim organizacijama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za Gradsku opštinu;

Obavlja poslove u pogledu praćenja stanja, staranja, opremanja i održavanja dečijih vrtića i osnovnih škola; poslove praćenja upisa u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovnog pohađanja nastave i pokretanja prekršajnog postupka protiv roditelja, odnosno staratelja, čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno ne pohađa pripremni predškolski program; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; utvrđije razvoj kulturno umetničkog stvaralaštva i amaterizma; vrši poslove obezbeđivanja uslova za održavanje kulturnih manifestacija, učestvovanja u izgradnji i održavanju sportskih objekata ustanova čiji je osnivač Gradska opština; vrši poslove organizovanja i realizacije sportskih takmičenja i manifestacija; sprovodi strategije i akcioni plan politike za mlade; priprema predlog programa razvoja sporta na nivou Gradske opštine u skladu sa programom razvoja sporta na nivou Grada i donosi druga akta u oblasti finansiranja sporta;

Vrši poslove izdavanja uverenja iz oblasti privatnog preduzetništva na osnovu evidencije iz registra radnji; poverene poslove u oblasti boračko invalidske zaštite; poslove materijalnog obezbeđenja i mesečnih novčanih primanja u skladu sa propisima Republike i Grada; poverene poslove u ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica; poverene poslove u oblasti radnih knjižica; vrši nadzor nad radom ustanova i preduzeća i drugih organizacija čiji je osnivač Gradska opština; prati i priprema saglasnost na cenovnik usluga korisnika budžetskih sredstava, i iz nadležnosti Gradske opštine; učestvuje u pripremi programa i sprovođenju projekata razvoja Gradske opštine i unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradskoj opštini, u skladu sa aktima Grada; priprema strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima Grada; organizuje poslove koji se odnose na: prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole; organizuje poslove prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave Gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu Predsednika Skupštine, Sekretara Skupštine, Veća, predsednika Gradske opštine i načelnika Uprave.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

e – mail: mvukicevic@starigrad.org.rs
telefon: 011/3227-859