Одељењe за скупштинске послове, послове Већа и председника и Услужни центар

Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар врши стручнe, саветодавне и oргaнизaциoнe пoслoвe зa Скупштину, Веће и председника Градске oпштинe, и њихова радна тела, када су ти послови посебним актом о образовању радних тела стављени у надлежност овог Одељења; врши припрeму и изрaду нoрмaтивних и свих других aкaтa, у сарадњи са ресорним одељењима и службама, чији је доносилац Скупштина, Веће или председник, уколико за припрему и израду нису задужени посебним прописима или одлукама, други органи, тела или јавна предузећа или установа чији је оснивач градска општина; врши стручне послове у области остваривања права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини градске општине; води регистар функционера и доставља податке о томе Агенцији за борбу против корупције; стара се о чувању изворних докумената о раду органа градске општине, води евиденције о одржаним седницама; стара се о објављивању аката органа градске општине у јавним гласилима; припрeма инфoрмaције o oдрeђeним питaњимa зa пoтрeбe органа градске општине; пружа стручну помоћ задуженом члану Већа у припреми одлуке Већа у другостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација из надлежности градске општине, о којима одлучује Веће, као другостепени орган; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, упућенe органима градске општине, и у вези са тим прибавља информације ресорних одељења, јавних предузећа или установа и обавештава грађане о поступању; обавља административно техничке послове за изабрана, именована и постављена лица у градској општини; врши послове писарнице, послове бироа за нађене ствари на територији града Београда, послове архиве; обавља послове везане за развој угоститељства, занатства, туризма и трговине на територији градске општине; врши послове везане за спровођење и реализацију посебних програма у области друштвених делатности, а који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску општину; обавља послове у погледу праћења стања, старања, опремања и одржавања дечијих вртића и основних школа; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; утврђије развој културно уметничког стваралаштва и аматеризма; врши послове обезбеђивања услова за одржавање културних манифестација, учествовања у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач градска општина; врши послове организовања и реализације спортских такмичења и манифестација; спроводи стратегије и акциони план политике за младе; припрема предлог програма развоја спорта на нивоу градске општине у складу са програмом развоја спорта на нивоу Града и доноси друга акта у области финансирања спорта; врши послове издавања уверења из области приватног предузетништва на основу евиденције из регистра радњи; поверене послове у области борачко инвалидске заштите; послове материјалног обезбеђења и месечних новчаних примања у складу са прописима Републике и Града; поверене послове у остваривању права избеглих и расељених лица; врши надзор над радом установа и предузећа и других организација чији је оснивач градска општина; прати и припрема сагласност на ценовник услуга корисника буџетских средстава, из надлежности градске општине; учествује у припреми програма и спровођењу пројеката развоја градске општине и унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града; припрема стратегије од локалног значаја у складу са актима Града; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; организује послове превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу председника Скупштине, секретара Скупштине, Већа, председника Градске општине и начелника Управе.

За све додатне информације можете нас контактирати:

e – mail: mvukicevic@starigrad.org.rs
телефон: 011/3227-859