Одељењe за имовинске, правне, стамбене и опште послове

Oдeљeњe зa имовинске, правне, стамбене и опште послове врши послове на ажурирању и закључивању извода из бирачког списка и стручне послове за спровођење редовних и допунских избора и референдума, послове из стамбене области који се односе на: заштиту и очување непокретности у јавној својини Града на којој је Градска општина носилац права коришћења; измене уговора о откупу станова; стручну обраду и припрему за одлучивање захтева везаних за решавање стамбених потреба у складу са прописима и актима Скупштине Градске општине и Града Београда; спровођење поступака уписа права коришћења непокретности у јавним књигама; вођење евиденције о организованим Стамбеним заједницама и остваривању контакта са њима, као поверене послове Града обавља све послове везане за праћење Стамбених заједница формираних на територији Градске општине, вођење поступака исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије; припрема предлога аката о удруживању или искључењу станова и пословног простора у или из одговарајућих фондова; вођење евиденција о непокретним стварима у јавној својини и давање података из истих; из имовинско правне области: послове државне управе који су Градској општини поверени законом, у пословима експропријације, административног преноса непокретности, успостављања службености, престанка права прече куповине, поништавања решења о изузимању из поседа грађевинског земљишта; спровођење поступaка, по овлашћењу, и у име и за рачун Града, давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града ради изградње, или легализације објеката до 800 м2; преузимања ствари стечајног дужника над којим је закључен стечај, а чије седиште је било на територији Градске општине, када те послове повери Град; послове за одбрамбене припреме, заштиту тајних података, ванредне ситуације, безбедност и здравље на раду, ППЗ и самозаштитну делатност, послове архиве, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, Статутом Градске општине и актима Управе Градске општине.

Стамбене заједнице

За правну помоћ и питања о примени Закона о становању, као и Упутство о томе како формирати стамбену заједницу Старограђани се могу обратити у канцеларији 43 на трећем спрату општинске зграде (Улица Македонска 42), путем мејл адресе stambenazajednica@starigrad.org.rs или позивом на бројеве телефона: 322-8-525 и 330-0-609.

УПУСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Преузмите обрасце овог одељења ОВДЕ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ГРАЂАНА УПУЋЕНА ОДЕЉЕЊУ ЗА ИМОВИНСКЕ, ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

За све додатне информације можете нас контактирати:

e – mail: imovina@starigrad.org.rs
телефон: 011/3226-906