Одељењe за буџет

Одељење за буџет и финансије врши послове који се односе на: планирање, припрему и спровођење буџета Градске општине, израду нацрта и предлога буџета, одлуке о буџету и завршног рачуна буџета; израду стручних упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских планова буџетских корисника; израду извештаја о остваривању јавних прихода и извршењу расхода на нивоу Градске општине; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама, припрему предлога одлука и других аката о употреби средстава буџета, сталне и текуће буџетске резерве; праћење извршења финансијских планова и програма пословања буџетских корисника, праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима, извештавање по захтевима Града и Републике, прађење рада трезора, послове контроле и овераве процедура за плаћање и трансфер средстава са консолидованог рачуна трезора, праћење прописа из области финансијског пословања и књиговодства, израду елабората, анализа, студија и програма, израду периодичних и завршних рачуна, стара се о усклађивању динамике притицања, трошења и пласирања средстава планирања јавних набавки.

Преузмите обрасце овог одељења ОВДЕ

За све додатне информације можете нас контактирати:

е – маил: budzet@starigrad.org.rs
телефон: 011/3225-515