Zaštitnica građana GO Stari grad

Skupština Gradske opštine Stari grad je 29.11.2016. godine donela Odluku o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad.

Zaštitnik građana za teritoriju Gradske opštine Stari grad je nezavisan i samostalan organ, koji je ovlašćen da vrši kontrolu poštovanja prava građana, utvrđivanje povreda učinjenih aktima, radnjama ili nečinjenjem Uprave Gradske opštine i preduzeća čiji je osnivač Gradska opština ako se radi o povredi propisa i opštih akata Gradske opštine.

Zaštitnik građana, u okviru svojih nadležnosti, obavlja sledeće poslove:

– prikuplja informacije iz različitih izvora o primeni odluka i drugih opštih akata Gradske opštine iz oblasti ljudskih prava
– priprema godišnji izveštaj o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i primeni načela nediskriminacije od strane uprave i dostavlja ga Skupštini
– prima i ispituje predstavke koje se odnose na povredu ljudskih prava od strane Uprave gradske opštine
– postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja o postojanju kršenja ljudskih prava od strane Uprave gradske opštine,
– posreduje u mirnom rešavanju sporova u vezi sa kršenjem ljudskih prava na teritoriji gradske opštine
– organizuje i učestvuje u organizaciji i pripremi savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije
– organizuje i učestvuje u organizaciji i pripremama kampanja za informisanje javnosti o pitanjima značajnim za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i zabrani diskriminacije
– inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života
– sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim zaštitnicima građana i drugim organima i organizacijama koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, i
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim opštim aktima gradske opštine

Zaštitnik građana pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi.

Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine, Predsednika i Veća gradske opštine.

Zaštitnik građana za svoj rad odgovara Skupštini Gradske opštine, koja ga i bira na tu funkciju na period od pet godina, a isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Zaštitnik građana GO Stari grad je diplomirani pravnik Maja Miličić

Kancelarija 70 na IV spratu zgrade GO Stari grad, Makedonska 42

telefon: 3300 – 617, 3220-731/lokal 317
e-mail: mmilicic@starigrad.org.rs