Sekretarka Skupštine GO Stari grad

Skupština Gradske opštine Stari grad ima sekretara Skupštine Gradske opštine koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine Gradske opštine se postavlja, na predlog predsednika Skupštine Gradske opštine, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih odbornika, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine Gradske opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stučnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština Gradske opštine može, na predlog predsednika Skupštine Gradske opštine, razrešiti sekretara Skupštine Gradske opštine i pre isteka mandata.

Skupština može da ima zamenika sekretara Skupštine, koga postavlja Skupština, većinom glasova prisutnih odbornika na predlog Predsednika Skupštine, na period od 4 godine (Član 40. Zakona o lokalnoj samoupravi).

Za zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

ANA OGRIZOVIĆ, SEKRETAR SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Rođena je 8. oktobra 1984. godine u Loznici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009), na kome je završila i master akademske studije na trgovinsko-pravnom smeru (2012). Pravosudni ispit položila je iste godine, a advokatski ispit godinu dana kasnije, od kada je upisana u Imenik advokata Advokatske komore Beograda (2013). Studentsku praksu obavila je u Petom opštinskom sudu, a nakon završenih studija radila je kao advokatski pripravnik u Beogradu. Advokaturom se bavila od 2013, prvo u saradnji sa drugim advokatima, a od 2015. isključivo kao samostalni advokat. Tokom osmogodišnje prakse stekla je iskustvo i znanje iz različitih grana prava, zastupajući fizička i pravna lica u građanskim, krivičnim, privrednim, upravnim, ustavnim, prekršajnim  postupcima i sporovima, pred sudovima, državnim organima i državnim agencijama, te Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kao i u postupcima javnih nabavki pred državnim organima. Bila je i pravni savetnik međunarodnog tima koji se bavio istragom poštovanja domaćih i antikorupcijskih zakona SAD koji se primenjuju na međunarodnom nivou (FCPA).  Do postavljenja za sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad, oktobra 2019, obavljala je funkciju zamenika sekretara. Govori engleski jezik.

e-mail: aogrizovic@starigrad.org.rs
kontatkt telefoni: 011/3225-791 i 3226-476