Sekretarka Skupštine GO Stari grad

Skupština Gradske opštine Stari grad ima sekretara Skupštine Gradske opštine koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine Gradske opštine se postavlja, na predlog predsednika Skupštine Gradske opštine, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih odbornika, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine Gradske opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stučnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština Gradske opštine može, na predlog predsednika Skupštine Gradske opštine, razrešiti sekretara Skupštine Gradske opštine i pre isteka mandata.

Skupština može da ima zamenika sekretara Skupštine, koga postavlja Skupština, većinom glasova prisutnih odbornika na predlog Predsednika Skupštine, na period od 4 godine (Član 40. Zakona o lokalnoj samoupravi).

Za zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

IVA PAIĆ, SEKRETAR SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Rođena je 1988. godine u Njujorku. Osnovno obrazovanje stekla je u „Beijing BISS International School“ u Pekingu. U Beogradu je završila Treću beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je sa prosečnom ocenom 9,71 (2011). U periodu od januara 2012. do oktobra 2013. godine radila je u ortačkom advokatskom društvu „Karanović – Nikolić“, u odeljenju za rešavanje sporova. Stručnu praksu u oblasti arbitraže obavila je 2013. godine u advokatskoj kancelariji „Walder-Wyss” u Cirihu. Od oktobra 2013. do maja 2014. godine bila je rukovodilac pravnog sektora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović“, a nakon tog perioda, i rukovodioc pravnog sektora u JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“, do decembra 2016. godine. Govori engleski, služi se nemačkim i španskim jezikom.

e-mail: ipaic@starigrad.org.rs
kontatkt telefoni: 011/3225-791 i 3226-476