Секретарка Скупштине ГО Стари град

Скупштина Градске општине Стари град има секретара Скупштине Градске општине који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине Градске општине се поставља, на предлог председника Скупштине Градске општине, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стучним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина Градске општине може, на предлог председника Скупштине Градске општине, разрешити секретара Скупштине Градске општине и пре истека мандата.

Скупштина може да има заменика секретара Скупштине, кога поставља Скупштина, већином гласова присутних одборника на предлог Председника Скупштине, на период од 4 године (Члан 40. Закона о локалној самоуправи).

За заменика секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

АНА ОГРИЗОВИЋ, СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Рођена је 8. октобра 1984. године у Лозници, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду (2009), на коме је завршила и мастер академске студије на трговинско-правном смеру (2012). Правосудни испит положила је исте године, а адвокатски испит годину дана касније, од када је уписана у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда (2013). Студентску праксу обавила је у Петом општинском суду, а након завршених студија радила је као адвокатски приправник у Београду. Адвокатуром се бавила од 2013, прво у сарадњи са другим адвокатима, а од 2015. искључиво као самостални адвокат. Током осмогодишње праксе стекла је искуство и знање из различитих грана права, заступајући физичка и правна лица у грађанским, кривичним, привредним, управним, уставним, прекршајним  поступцима и споровима, пред судовима, државним органима и државним агенцијама, те Европским судом за људска права у Стразбуру, као и у поступцима јавних набавки пред државним органима. Била је и правни саветник међународног тима који се бавио истрагом поштовања домаћих и антикорупцијских закона САД који се примењују на међународном нивоу (FCPA).  До постављења за секретара Скупштине градске општине Стари град, октобра 2019, обављала је функцију заменика секретара. Говори енглески језик.

e-mail: aogrizovic@starigrad.org.rs
контаткт телефон: 011/3300 – 641