Секретарка Скупштине ГО Стари град

Скупштина Градске општине Стари град има секретара Скупштине Градске општине који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине Градске општине се поставља, на предлог председника Скупштине Градске општине, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стучним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина Градске општине може, на предлог председника Скупштине Градске општине, разрешити секретара Скупштине Градске општине и пре истека мандата.

Скупштина може да има заменика секретара Скупштине, кога поставља Скупштина, већином гласова присутних одборника на предлог Председника Скупштине, на период од 4 године (Члан 40. Закона о локалној самоуправи).

За заменика секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

ИВА ПАИЋ, СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Рођена је 1988. године у Њујорку. Основно образовање стекла је у „Beijing BISS International School“ у Пекингу. У Београду је завршила Трећу београдску гимназију и Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломирала је са просечном оценом 9,71 (2011). У периоду од јануара 2012. до октобра 2013. године радила је у ортачком адвокатском друштву „Карановић – Николић“, у одељењу за решавање спорова. Стручну праксу у области арбитраже обавила је 2013. године у адвокатској канцеларији „Walder-Wyss” у Цириху. Од октобра 2013. до маја 2014. године била је руководилац правног сектора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, а након тог периода, и руководиоц правног сектора у ЈП „Пословни простор општине Стари град“, до децембра 2016. године. Говори енглески, служи се немачким и шпанским језиком.

e-mail: ipaic@starigrad.org.rs
контаткт телефони: 011/3225-791 и 3226-476