Predsednica Skupštine GO Stari grad

Skupština Gradske opštine na konstitutivnoj sednici bira predsednika Skupštine Gradske opštine iz reda odbornika, na četiri godine, tajnim glasanjem. Kandidata za predsednika Skupštine Gradske opštine može predložiti najmanje jedna trećina odbornika. Trećinu odbornika, u smislu odredaba Statuta, čini 19 odbornika.

Predsednik Skupštine Gradske opštine organizuje rad Skupštine Gradske opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, predlaže dnevni red, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine Gradske opštine, potpisuje akta Skupštine Gradske opštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i poslovnikom Skupštine Gradske opštine.

Predsedniku Skupštine Gradske opštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran podnošenjem ostavke, razrešenjem, ili prestankom mandata odbornika u slučajevima predviđenim zakonom.

Predsednik Skupštine Gradske opštine može biti na stalnom radu u Skupštini Gradske opštine.

MILA POPOVIĆ, PREDSEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, rođena je u Beogradu 18. maja 1978. godine. Završila je Četrnaestu beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju.U periodu od 2006.do 2009. godine bila je zaposlena u preduzeću Univerzijada Beograd na poziciji šefa protokola. U tom periodu stručno se usavršavala na Evropskoj školi protokola. Od 2010.do 2013. godine radila je u IBM-u na administrativnim poslovima u finansijskom sektoru. Govori engleski i slovenački jezik, a služi se i španskim. Udata, majka dvoje dece.

kontatkt telefoni: 011/3222-626 i 3222-627
e-mail: mpopovic@starigrad.org.rs

ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE

Predsednik Skupštine Gradske opštine ima zamenika koji se bira iz reda odbornika na isti način kao i predsednik Skupštine Gradske opštine. Predlaganje kandidata i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine može se vršiti istovremeno.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine zamenjuje predsednika Skupštine Gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

U slučaju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine pre isteka mandata, dužnost predsednika Skupštine Gradske opštine, do izbora novog, vrši zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine.

Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine može podneti ostavku ili biti razrešen funkcije po postupku predviđenom za podnošenje ostavke, odnosno razrešenje predsednika Skupštine Gradske opštine.

AVRAM IZRAEL, ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, rođen je 1951. u Beogradu. Po zanimanju je inžinjer telekomunikacija i profesor odbrane. Radio je u Sekretarijatu narodne odbrane Grada Beograda, gde je bio nosilac izgradnje sistema uzbunjivanja. Osposobio je i doveo u funkcionalno stanje Gradski centar za obaveštavanje (1978). Više od 10 godina radio je u AMSJ. U Jevrejskoj zajednici Srbije obavljao je odgovorne funkcije kao volonter i predsednik je Udruženja OR – Društva za negovanje jevrejske kulture i tradicije. Dobitnik je više priznanja i zahvalnica za radni i društveni angažman, kao i posebnog priznanja države Izrael za doprinos razvoju dobrih odnosa Srbije i Izraela. Osnivač je i suvlasnik privrednog društva „TIR COMMERCE“.Rezervni je oficir Vojske Srbije. Govori ruski jezik. Oženjen je, otac dve ćerke, i ponosni deda tri unuke.

e-mail: aizrael@starigrad.org.rs
kontakt telefoni: 3225-791 i 3226-477