Председница Скупштине ГО Стари град

Скупштина Градске општине на конститутивној седници бира председника Скупштине Градске општине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем. Кандидата за председника Скупштине Градске општине може предложити најмање једна трећина одборника. Трећину одборника, у смислу одредаба Статута, чини 19 одборника.

Председник Скупштине Градске општине организује рад Скупштине Градске општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, стара се о остваривању јавности рада Скупштине Градске општине, потписује акта Скупштине Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, Статутом и пословником Скупштине Градске општине.

Председнику Скупштине Градске општине престаје функција пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, разрешењем, или престанком мандата одборника у случајевима предвиђеним законом.

Председник Скупштине Градске општине може бити на сталном раду у Скупштини Градске општине.

МИЛА ПОПОВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, рођена је у Београду 18. маја 1978. године. Завршила је Четрнаесту београдску гимназију. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, на катедри за историју.У периоду од 2006.до 2009. године била је запослена у предузећу Универзијада Београд на позицији шефа протокола. У том периоду стручно се усавршавала на Европској школи протокола. Од 2010.до 2013. године радила је у ИБМ-у на административним пословима у финансијском сектору. Говори енглески и словеначки језик, а служи се и шпанским. Удата, мајка двоје деце.

контаткт телефони: 011/3222-626 и 3222-627
e-mail: mpopovic@starigrad.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Председник Скупштине Градске општине има заменика који се бира из реда одборника на исти начин као и председник Скупштине Градске општине. Предлагање кандидата и избор председника и заменика председника Скупштине Градске општине може се вршити истовремено.

Заменик председника Скупштине Градске општине замењује председника Скупштине Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

У случају престанка функције председника Скупштине Градске општине пре истека мандата, дужност председника Скупштине Градске општине, до избора новог, врши заменик председника Скупштине Градске општине.

Заменик председника Скупштине Градске општине може поднети оставку или бити разрешен функције по поступку предвиђеном за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине Градске општине.

АВРАМ ИЗРАЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, рођен је 1951. у Београду. По занимању је инжињер телекомуникација и професор одбране. Радио је у Секретаријату народне одбране Града Београда, где је био носилац изградње система узбуњивања. Оспособио је и довео у функционално стање Градски центар за обавештавање (1978). Више од 10 година радио је у АМСЈ. У Јеврејској заједници Србије обављао је одговорне функције као волонтер и председник је Удружења ОР – Друштва за неговање јеврејске културе и традиције. Добитник је више признања и захвалница за радни и друштвени ангажман, као и посебног признања државе Израел за допринос развоју добрих односа Србије и Израела. Оснивач је и сувласник привредног друштва „TIR COMMERCE“.Резервни је официр Војске Србије. Говори руски језик. Ожењен је, отац две ћерке, и поносни деда три унуке.

e-mail: aizrael@starigrad.org.rs
контакт телефони: 3225-791 и 3226-477