Прaвобранилаштво ГО Стари град

Предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Градске општине, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета Градске општине.

За све додатне информације можете нас контактирати:
e – mail: pravobranilastvo@starigrad.org.rs
телефон: 011/3225-573