Заменица председника Градске општине Стари град

Сходно Статуту Градске општине Стари град председник Градске општине има заменика.

Заменик председника Градске општине замењује председника Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност и обавља и друге послове и активности за које се укаже потреба и које му повери председник Градске општине.

Кандидат за председника Градске општине предлаже кандидата за заменика председника Градске општине из реда одборника, кога бира Скупштина Градске општине на исти начин као председника Градске општине. (чл.67)

Заменик председника Градске општине Стари град је члан Већа Градске општине Стари град по функцији (чл. 75)

НЕВЕНКА ГРАБЕЖ, ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, по занимању је дипломирани економиста. Рођена је 2. априла 1973. у Ваљеву. Завршила је Средњу економску школу „25. мај“ и Факултет за менаџмент Универзитета Унион – Никола Тесла на коме је стекла звање дипломирани економиста. Тренутно је на Мастер студијама на истом Универзитету. Радила је као саветник за маркетинг у фирми за безбедност и здравље на раду, БЗР Безбедност д.о.о, у периоду од 2014. до 2017. године.

Била је одборник у Скупштини Градске општине Стари град, у периоду од 2012. до 2016. године, да би 2016. реизабрана на исто место. Удата је и мајка је једног детета. Говори енглески и руски језик.

телефони: 011/ 3221-114, 011/ 3227-016

e-mail: ngrabez@starigrad.org.rs