Predsednik Gradske opštine Stari grad

MARKO BASTAĆ, PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, rođen je 1984. godine. Odrastao je i živi na Starom gradu. Diplomirao je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Radno iskustvo stiče kao urednik emisija u produkcijskoj kući „Emotion“ od 2006. do 2009. godine, kao i u „Službenom glasniku“ 2009. godine. Uporedo se bavi i lokalnim aktivizmom, te 2004. godine postaje odbornik Skupštine opštine Stari grad, gde se u narednih pet godina neposredno bavi opštinskim problemima. Priliku da svoje ideje sprovede u delo dobija 2010. godine kada postaje opštinski većnik i započinje niz uspešnih projekata na Starom gradu.

Marko Bastać 2010. godine pokreće ambiciozan projekat „Zajedno za vašu zgradu“, zamišljen da ujedini opštinu i Starograđane u sređivanju zgrada koje decenijama nisu održavane kako valja. Pored brojnih pritisaka, projekat „Zajedno za vašu zgradu“ već pet godina zaredom uspešno uređuje životni prostor i podstiče Starograđane na udruženo delovanje.

Dve godine kasnije Bastać pokreće i novi program „Zajedno za vašu fasadu“, zahvaljujući kojem dotrajale fasade dobijaju stari sjaj a usput se povećava bezbednost na starogradskim trotoarima.

Jedan je od glavnih zagovornika kompletne rekonstrukcije Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović“, koji je na taj način postao jedan od najsavremenijih sportskih centara u Beogradu.

Bio je pokretač akcija kojima se život na Starom gradu poboljšavao iz godine u godinu. Tako je nastala akcija poput „Trećaci on lajn“, u okviru koje se učenicima trećeg razreda svih osnovnih škola na Starom gradu poklanja net buk računar. Pokrenuo je Volonterski centar opštine i učestvovao u kreiranju jedne od najboljih Kancelarija za mlade u Beogradu. Kako bi poboljšao i osavremenio komunikaciju opštine sa Starograđanima osnovao je Kontakt centar koji efikasno pruža odgovore na sva pitanja građana i komunicira sa korisnicima mnogobrojnih besplatnih programa.

Kako je Stari grad najstarija opština u Srbiji, Marko Bastać ulaže velike napore da poboljša kvalitet života penzionera. Starogradski penzioneri stariji od 65 godina mogu da računaju na besplatnu „Pomoć u kući“, kao i na različite rekreativne, edukativne i zabavne sadržaje koje je opština obezbedila za njih – od besplatnih jednodnevnih izleta, termina za rekreativno plivanje, jogu ili fitnes, kurseve stranih jezika i računara, do besplatnih karata za pozorišta, „Senior fest“ ili muzičke susrete generacija.

Ponosni je otac dva dečaka.

e-mail: bastac@starigrad.org.rs

NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE:

1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu;
2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine;
3) naredbodavac je za izvršenje budžeta;
4) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine i donosi uputstva i naredbe i druge potrebne akte za rad Uprave Gradske opštine;
5) donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim Statutom ili odlukom Skupštine Gradske opštine;
6) u ime Gradske opštine zaključuje kolektivne ugovore za javna preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač Gradska opština;
7) organizuje rad Veća Gradske opštine, saziva i predsedava sednicama Veća i daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća;
8) donosi pojedinačna akta u skladu sa odlukom o budžetu;
9) donosi pojedinačne akte i preduzima radnje kada je zakonom određeno da neki akt donosi ili neku radnju preduzima nadležni organ, osim onih akata i radnji koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine Gradske opštine, Veća Gradske opštine i Uprave Gradske opštine;
10) obrazuje stručna radna tela po pitanjima iz svoje nadležnosti;
11) predlaže akta koje donosi Veće Gradske opštine, izuzev akata čiji je predlagač Uprava Gradske opštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Gradske opštine.