ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Веће градске општине Стари град

I-03 Број: 020-3-198/2020 – 11.09.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

Веће градске општине Стари град у Београду, на основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95. став 1. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 11. став 3, члана 12. став 2. и члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 77. став 1. тачка 6) Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019 и 3/2020), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ

 • Орган у коме се попуњава положај:

Управа градске општине Стари град, Београд, Македонска број 42

 • Положај који се попуњава:

Начелника Управе градске општине Стари град – положај у I групи

 • Подаци о радном месту и условима:

Радно место предвиђено чланом 21. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град број 020-3-51/2020 од 20.02.2020. године.

Место рада: Београд – Стари град, Македонска број 42.

Трајање рада на положају: пет година:

Опис послова: Руководи и координира радом Управе градске општине; планира, усмерава и надзире рад Управе градске општине; усклађује рад унутрашњих организационих јединица Управе градске општине и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу унутрашњих организационих јединица у оквиру Управе градске општине; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине, одлукама Скупштине градске општине, Већа градске општине и председника Градске општине.

Компетентност: стечено високо образовање из научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

Услови за запослење: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 • Пријава на конкурс садржи:
 • име и презиме кандидата,
 • датум и место рођења,
 • адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу,
 • податке о образовању,
 • податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
 • податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 • Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 • Радна биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми и радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословим, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издата након објављивања овог конкурса),
 • учесници конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је да доставе и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или који су оверени још пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тимачење) прописано је, иземђу осталог, да орган може да врши  увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs), у делу Вести.

 • У изборном поступку за избор кандидата за попуњавање положаја начелника Управе градске општине Стари град, Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:
 1. стручне оспособљености за рад на положају заменика начелника Управе градске општине Стари град, усменим разговором са учесницима јавног конкурса;
 2. познавање прописа из области локалне самоуправе и то: Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018); Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон); Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – др. закон, 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – др. закон и 86/2019 – усклађени дин. изн.); Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – др. закон), усменим разговором са учесницима јавног конкурса;
 3. вештине комуникације, која се проверава усменим разговором са учесницима јавног конкурса.
 • Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

 Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком.

 • Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

 Веће градске општине Стари град, Конкурсна комисија, Београд, Македонска број 42, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе градске општине Стари град“.

Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњавању услова јавног конкурса, подноси се препорученом пошиљком путем поште или се непосредно предаје на писарници Управе градске општине Стари град, у затвореној коверти.

 • Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Мирјана Вукичевић, тел. 3300 583, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.

 • Објављивање јавног конкурса:

 Оглас о јавном конкурсу за попуњавање положаја начелника Управе градске општине Стари град објављује се на интернет страници Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs).

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације Градске општине Стари град на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневном листу „Политика“ који се дистрибуира за целу територији Републике Србије.

 • Изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручне оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, наведених у јавном конкурсу, обавиће се у просторијама градске општине Стари град, Улица македонска број 42, Београд, а кандидати ће о датуму и времену бири обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе становања или e-mail адресе) које наведу у својим пријавама.

Сви изрази, појмови, именице придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дескриминације и на особре женског пола.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Радослав Марјановић

ПРИЛОГ: ИЗЈАВА У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА – Начелник Управе