INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Odeljenje za ljudske resurse

X broj: 111-6/2020 – 08.09.2020. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

Načelnik Uprave gradske opštine Stari grad u Beogradu, na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), člana 4 – 8. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), a na osnovu rešenja broj 020-2-124/2020 od 08.09.2020. godine, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Uprava gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska broj 42

II Radno mesto koje se popunjava:

Rukovodilac Odeljenja – samostalni savetnik u Odeljenju za budžet, jedan izvršilac

III Podaci o radnom mestu i uslovima:

Radno mesto predviđeno članom 36. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Stari grad broj 020-3-51/2020 od 20.02.2020. godine.

Mesto rada: Beograd – Stari grad, Makedonska broj 42.

Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

Opis poslova: Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; priprema nacrt odluke o budžetu, rebalansu, privremenom finansiranju i završnom računu; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i detaljno poznavanje principa metoda rada i najboljih primera iz prakse u pravnoj oblasti koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Uslovi za zaposlenje: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IV Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto administrativno-tehnički sekretar: poznavanje propisa iz oblasti budžetskog i finansijskog poslovanja (Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din.iznosi, 125/2014 – usklađeni din.iznosi, 95/2015 – usklađeni din.iznosi, 83/2016, 91/2016 – usklađeni din.iznosi, 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din.iznosi, 89/2018 – usklađeni din.iznosi i 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – usklađeni din. iznosi) i veština komunikacije – usmeno.

 V Prijava na konkurs sadrži:

  • ime i prezime kandidata,
  • datum i mesto rođenja,
  • adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu,
  • podatke o obrazovanju,
  • podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na interni konkurs,
  • podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: Prijava sa radnom biografijom; isprava kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave (lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da ga polože u roku utvrđenom zakonom, odnosno u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa); dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), rešenja o raspoređivanju.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Odredbama člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično timačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:

  • uverenje o državljanstvu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave.

Potrebno je da učesnik internog konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs), u delu Dokumenti ili se isti može preuzeti na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad.

NAPOMENA: Uz prijavu na interni konkurs sa radnom biografijom prilažu se samo gore navedeni dokazi koji se ne nalaze u kadrovskom dosijeu zaposlenog.

VII Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu internog konkursa, održaće se u prostorijama Uprave gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

 VIII Pravo učešća na internom konkursu:

Na internom konkursu imaju pravo da učestvuju samo zaposleni na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – u organima jedinice lokalne samouprave, javnim službama, javnim preduzećima koje imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposleni čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

 IX Rok za podnošenje prijave na interni konkurs:

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Stari grad, odnosno počinje da teče od 8. septembra 2020. godine i ističe 16. septembra 2020. godine.

X Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs:

Konkursna komisija, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: „Prijava na interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta rukovodioca odeljenja u Odeljenju za budžet Uprave gradske opštine Stari grad“.

Prijava na interni konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova internog konkursa, podnosi se preporučenom pošiljkom putem pošte ili se predaje na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u zatvorenoj koverti.

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu je Mirjana Vukičević, tel. 011 3300583, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

XII Objavljivanje internog konkursa:

Oglas o internom konkursu za popunjavanje radnog mesta rukovodioca odeljenja u Odeljenju za budžet Uprave gradske opštine Stari grad oglašava se na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Stari grad i objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs).

Datum oglašavanja: 08.09.2020. godine

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Uprave gradske opštine Stari grad u Beogradu.

Ovaj oglas se oglašava na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Stari grad i objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom oglasu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

                                 NAČELNIK UPRAVE

Andrej Belingar

PRILOG: IZJAVA U VEZI PRIBAVLJANJA PODATAKA