ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Одељење за људске ресурсе

X број: 111-6/2020 – 08.09.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

Начелник Управе градске општине Стари град у Београду, на основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 4 – 8. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), а на основу решења број 020-2-124/2020 од 08.09.2020. године, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа градске општине Стари град, Београд, Македонска број 42

II Радно место које се попуњава:

Руководилац Одељења – самостални саветник у Одељењу за буџет, један извршилац

III Подаци о радном месту и условима:

Радно место предвиђено чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град број 020-3-51/2020 од 20.02.2020. године.

Место рада: Београд – Стари град, Македонска број 42.

Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; припрема нацрт одлуке о буџету, ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; обавља и друге послове по налогу начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из научне области економске науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа метода рада и најбољих примера из праксе у правној области које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.

Услови за запослење: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за раднo местo административно-технички секретар: познавање прописа из области буџетског и финансијског пословања (Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.износи, 125/2014 – усклађени дин.износи, 95/2015 – усклађени дин.износи, 83/2016, 91/2016 – усклађени дин.износи, 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин.износи, 89/2018 – усклађени дин.износи и 95/2018 – др. закон и 86/2019 – усклађени дин. износи) и вештина комуникације – усмено.

 V Пријава на конкурс садржи:

  • име и презиме кандидата,
  • датум и место рођења,
  • адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу,
  • податке о образовању,
  • податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на интерни конкурс,
  • податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 VI Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Пријава са радном биографијом; исправа којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да га положе у року утврђеном законом, односно у року од шест месеци од дана заснивања радног односа); доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), решења о распоређивању.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тимачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

  • уверење о држављанству;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе.

Потребно је да учесник интерног конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs), у делу Документи или се исти може преузети на писарници Управе градске општине Стари град.

НАПОМЕНА: Уз пријаву на интерни конкурс са радном биографијом прилажу се само горе наведени докази који се не налазе у кадровском досијеу запосленог.

VII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту интерног конкурса, одржаће се у просторијама Управе градске општине Стари град, Београд, Македонска 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

 VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима које имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

 IX Рок за подношење пријаве на интерни конкурс:

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана од дана оглашавања на огласној табли Управе градске општине Стари град, односно почиње да тече од 8. септембра 2020. године и истиче 16. септембра 2020. године.

X Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс:

Конкурсна комисија, Београд, Македонска број 42, са назнаком: „Пријава на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места руководиоца одељења у Одељењу за буџет Управе градске општине Стари град“.

Пријава на интерни конкурс, са доказима о испуњавању услова интерног конкурса, подноси се препорученом пошиљком путем поште или се предаје на писарници Управе градске општине Стари град, у затвореној коверти.

XI Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу је Мирјана Вукичевић, тел. 011 3300583, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.

XII Објављивање интерног конкурса:

Оглас о интерном конкурсу за попуњавање радног места руководиоца одељења у Одељењу за буџет Управе градске општине Стари град оглашава се на огласној табли Управе градске општине Стари град и објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs).

Датум оглашавања: 08.09.2020. године

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Управе градске општине Стари град у Београду.

Овај оглас се оглашава на огласној табли Управе градске општине Стари град и објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град.

Сви појмови који се користе у овом огласу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

                                 НАЧЕЛНИК УПРАВE

Андреј Белингар

ПРИЛОГ: ИЗЈАВА У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА